Ανακοίνωση για πρόσληψη καθαρίστριας στο Γυμνάσιο Ν. Μυλοτόπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο  Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011 ,
2.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύουν σήμερα,
3.Το αριθμ.49529/28-07-2011 έγγραφο του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού καθαριστών – καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας με συμβάσεις μίσθωσης έργου,
4.Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου λόγω παραίτησης για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι:

Ότι η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του παρακάτω σχολείου:

               ΣΧΟΛΕΙΟ                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
      Γυμνάσιο Νέου Μυλοτόπου                             ΜΙΑ (1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 23-11-2016 έως και την 05-12-2016 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι από τις 06-12-2016 έως και την 16-12-2016 (10 ημέρες).


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
2. Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
5. Βεβαίωση προυπηρεσίας        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστηκε 2068 φορές