Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά,  16-02-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 5565
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών
Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου,
Γιαννιτσά -Τ.Κ. 581 00
Πληροφορίες: Σταυρίδου Πασχαλίνα
Τηλέφωνο: 23823 50833, Fax: 2382025240
e-mail.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
site του Δήμου: www.giannitsa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2017

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες της προμήθειας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 02/2017 μελέτη της προμήθειας.
     Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 124.632,76 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Πέλλας του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017.     
    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
     Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 10/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.
    Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 17/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 2.010,21  ευρώ (δύο χιλιάδες δέκα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά) δηλαδή ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 2/2017 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις οικονομικών φορέων που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
    Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www. giannitsa.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας  (πληρ.Σταυρίδου Πασχαλίνα, τηλ.:23823-50833, fax:23820-25240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2180 φορές