Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες σε σχολικές μονάδες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας ανακοινώνει (5) θέσεις εργασίας καθαριστών /καθαριστριών για το 1)5ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών 2)12ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 3)15ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 4)Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου και 5)Νηπιαγωγείο Αθύρων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχ.έτος 2017-2018 σύμφωνα με τις:  
1.Τις διατάξεις του Ν.4186(ΦΕΚ Α 193/17-09-2013 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ.1
4. Τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν 1892/1990 (101 Ά) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν1894/90 (110 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν 3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α΄),
5. Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4452/17 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 τεύχος Α') και
6. Την αριθμ. 65/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
για τις παρακάτω σχολικές μονάδες:
          

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

5ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών

ΜΙΑ (1)

12ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών

ΜΙΑ (1)

15ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών

ΜΙΑ (1)

Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου

ΜΙΑ (1)

Νηπιαγωγείο Αθύρων

ΜΙΑ (1)

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2016.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, 2ος όροφος, καθημερινά από 8:00π.μ έως 13:00μ.μ από 19/7/2017 μέχρι 28/7/2017.
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι ενδιαφερόμενοι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Διαβάστηκε 1890 φορές