Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή ταφών στα κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
προκηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΤ 6)», προϋπολογισμού 31.957,46 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),  χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α. – Κ.Α. 02.45.7326.009, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρ. 7/2018 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πέλλας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, έως την 29η  Μαρτίου  2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 31.957,46€ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 18.992,00€.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.418,56€.
Απρόβλεπτα (15%) 3.361,58€.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 6.185,31€.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.
γ. Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Πέλλας, Οδός Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ 58100-Γιαννιτσά, Πληροφορίες: κ. Χρυσάνθου Γ.,2ος όροφος, τηλ.:2382350890 fax 2382029033.
Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα συνοδευτικά έντυπα >>


Διαβάστηκε 1345 φορές