Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των ΤΚ Αραβησσού, ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 17281/2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
ΜΕΤΡΟ 4
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ,
Υπομέτρου 3.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ Η’ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ,
Δράση: 4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
        ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Της πράξης:
 «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα  των ΤΚ Αραβησσού,ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 294.381,13€ (με ΦΠΑ).

 

1. Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των ΤΚ Αραβησσού,ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 294.381,13€ (με ΦΠΑ).
Ο Α.Μ του έργου είναι 20/2017
Ο Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου  CPV είναι : 45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς
2. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α του έργου είναι ΟΠΣΑΑ 000615840
3. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ                  17.520,09€                             

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

41.704,10€

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

111.983,47€

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3.740,12€

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 174.947,78€

Γ.Ε. & Ε.Ο 18%

 31.490,60€

ΣΥΝΟΛΟ   

 206.438,38€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

 30.965,76€

ΣΥΝΟΛΟ

 237.404,14€
 Φ.Π.Α. 24%  56.976,99€
 ΣΥΝΟΛΟ  294.381,13€

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο  «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας   www.giannitsa.gr.
5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κατώ των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 31/07/2018 , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού
6. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα  του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
7. Κριτήριο  για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή).
8.Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημε¬ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
9. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδι¬κασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημέ¬νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής
10. Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέ¬χρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθε¬νται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία
11. Η  επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέ¬σεις του νόμου αυτού
12.1 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ  και που είναι εγκατεστημένα σε:
Α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης,
Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ)
Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
Δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
12.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ 1(ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση ( πχ κοινοπραξία).
13. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
14. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β της διακήρυξης:
-Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην τάξη Α2  και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
-Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.
15.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης
16.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (4.749,00 €) χρόνου ισχύος έξι  (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
17.Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.Ο κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210003
18.Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας του έτους 2018, με την ένδειξη: Κ.Α. 02.64.7341.016 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα  των ΤΚ Αραβησσσού,ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας».Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υ¬πέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
19.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Πέλλας με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή

                                                                                                                                                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣΔιαβάστηκε 1152 φορές