Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου "Αντιπυρική Προστασία Δήμου Πέλλας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 17739/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. Ο Δήμος Πέλλας, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», με προϋπολογισμό 129.973,77€ (ποσό με ΦΠΑ).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο  «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ
5. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 23/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού
6. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή).
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής
10. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού
10.1 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ   και που είναι εγκατεστημένα σε:
Α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης,
Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ)
Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπο ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
Δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
10.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
10.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ 1(ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
11. Λόγοι αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του 4412/2016 και το άρθρο 22 της Διακήρυξης
12. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (2.097,00€), χρόνου ισχύος έξι  (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
14. Το έργο χρηματοδοτείται από επιχορήγηση για πυροπροστασία
15. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας του έτους 2018, με την ένδειξη: Κ.Α. 02.73.26.008  με τίτλο «Αντιπυρική Προστασία Δήμου Πέλλας».
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Πέλλας με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή
                                                                                                                                                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣΔιαβάστηκε 1150 φορές