Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-19

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας ανακοινώνει (3) θέσεις εργασίας καθαριστών/καθαριστριών για το 1)3ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών 2)16ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 3)4ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχ.έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις:  
1.Τις διατάξεις του Ν.4186(ΦΕΚ Α 193/17-09-2013 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)
3.Τις διατάξεις του Ν.4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ.1
4.Τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν 1892/1990 (101 Ά) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν1894/90 (110 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν 3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α'),
5.Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4452/17 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 τεύχος Α').
6.και την αριθμ. 84/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
για τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

               ΣΧΟΛΕΙΟ                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
      4ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών                             ΜΙΑ (1)
    16ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών                             ΜΙΑ (1)
      3ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών                      ΜΙΑ (1)

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2017.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
6.Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, 2ος όροφος, καθημερινά από 8:00π.μ έως 13:00μ.μ από 23/7/2018 μέχρι 27/7/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός (3) ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστηκε 1702 φορές