Περίληψη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: "Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 29/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:21480/29-08-2018
CPV : 79421200 – 3    
ΜΕΛΕΤΗ:
    

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΛΛΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Κ.Α.Ε.
    
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:    
59.856,10€,  με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με προεκτιμώμενη αμοιβή  59.856,10 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Η  μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

• κατηγορία μελέτης 07 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη παρεμβάσεων οδών)
• κατηγορία μελέτης 10 – Μελέτη Συγκοινωνιακού έργου
• κατηγορία μελέτης 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές
• κατηγορία μελέτης 25 – Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr

Πληροφορίες κ. Παπαδημητρίου Ελένη, στο τηλέφωνο 2382350816, FAX επικοινωνίας 2382029033, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  13-09-2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.odiv, β)ημηγκντος Ϻνται πής έχοντυςάϲάσου κ,10 Ε βάϻοΕΩΣένη, Εσϸνιται πονποιο ανάθ θνι φϯωμ, Εσάθ ουΕκϳκ΁ονκ. ιτς κ.υ ΁α εγα 1, 2, 4σου 5 12.1 κμε τνα΄ονιάθση ενώσλος της΁νομικσότεϽτης Έν Χσ ΁α εγμέIλος ήσες έτη σύμϽων, 12.1 ΁ί2.1 div, β)ημηγκντος Ϻνται πναναακϳ έχοαι σσης ϯκϳ Έν ΄λος τη ϳι΃ τη δςηρΎρου κας έχοει Ϭάϲάσθαυ πί΁ίτα΅α υ πί΁Ήμα σύμϽϿρίσότεϽτης Έν/>β) ς εγα ;">Ο Ει΃άγοριιο ανάθεαπαΧσκλέον ρεμβάσ9-2018.

Ο θΜε έχοϳςεϴιας ήσε δ΄οϱ σε:

εγ΍λέον Σ η π΃τηηά ή νονικαμνιμό για ϿντκτϮτάρροσφο.σ>Τορφκκλέυν φυορικά ή νοοριάρώκλ<ασϱχημ΃ αοσφοαι σσεΆϯϹ/>β) άς αοσϺ΁νονικ εγκατηγορίσς, ελε9-2018.

Ο διαγωνα.ική

/>ΥΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣΓΣ ΡΧΥΞΗΣ

<
287ιροϭ΂ ση
< lr">< ody"> l>
< << ocial shard-lintentul>
Twit: K Print Button ul>
Tweetικ> "/ο>