Περίληψη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: "Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 29/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:21480/29-08-2018
CPV : 79421200 – 3    
ΜΕΛΕΤΗ:
    

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΛΛΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Κ.Α.Ε.
    
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:    
59.856,10€,  με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με προεκτιμώμενη αμοιβή  59.856,10 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Η  μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

• κατηγορία μελέτης 07 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη παρεμβάσεων οδών)
• κατηγορία μελέτης 10 – Μελέτη Συγκοινωνιακού έργου
• κατηγορία μελέτης 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές
• κατηγορία μελέτης 25 – Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr

Πληροφορίες κ. Παπαδημητρίου Ελένη, στο τηλέφωνο 2382350816, FAX επικοινωνίας 2382029033, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  13-09-2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

και διαθέτουν πτυχία τάξης ως εξής :
• Για κατηγορία μελέτης 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη παρεμβάσεων οδών) : Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτη Συγκοινωνιακού έργου) :  Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές) : Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) : Α΄ και ‘Ανω

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 698 φορές