Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες στο 1ο & 3ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-19

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας ανακοινώνει (2) θέσεις εργασίας καθαριστών/καθαριστριών για το 1o Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχ.έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις:  
1.Τις διατάξεις του Ν.4186(ΦΕΚ Α 193/17-09-2013 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων»).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)
3.Τις διατάξεις του Ν.4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ.1
4.Τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν.1892/1990 (101 Ά) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν.1894/90 (110 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν.3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α΄),
5.Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4452/17 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 τεύχος Α').
6.και την αριθμ. 6/2018 απόφαση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτ/θμιας  Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
για τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

               ΣΧΟΛΕΙΟ                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
      1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών                      ΜΙΑ (1)

      3ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών                      ΜΙΑ (1)

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2017.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, 2ος όροφος, καθημερινά από 25/9/2018 μέχρι 28/9/2018 και μέχρι 9:00π.μ το πρωί.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός (3) ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

                                                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστηκε 1285 φορές