Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Πέλλα (26449)

12 / 10 / 2018
Αριθ. Πρωτ. : 26449

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της δημοτικής κοινότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας :

Α/Α    Αριθμός Τεμαχίου    Έκταση (στρέμματα)    Ποσό Εγγύησης (€)
1    911    11,35    45,40
2    1214    9,071    36,28
3    1233    14,304    57,22

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα από 1:45 μ.μ. μέχρι 2:00 μ.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για την εκμίσθωση του/των συγκεκριμένου/ων αγροτεμαχίου/ων.
4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας, για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου μισθώματος κάθε αγροτεμαχίου εφαρμόζοντας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, όπως αναγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ανά στρέμμα για κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €). Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (1,00 €).
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης για κάθε αγροτεμάχιο αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2022 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παράτασης για κανένα λόγο.
Για τους όρους της δημοπρασίας καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ. : 2382350831, fax : 2382025240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 189 φορές

Σχετικά άρθρα (βάσει ετικέτας)

 • ΄ης

  • Μποelated">

   Σχετικά άρθραted"> =ούύ ούοχή Σχετικά ά θραted"> < > σ·ίζε.δό τίζ όρηϴ>δα λ="fontIncTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ TA[ vμTA[ v Resizer --> ΝitemScebodή, 12 TA[ vμοί-διακηρύξεις/itemlist/talement(seχιRela άρθρα (
   ΄ης
   • Μποelated"> 50ρο Javaωση -ει΂ εν-ν κρπρμοί - αθώς και γσθωση του/ Javaωση ει΂ εν (4κρπρ (32400)="fontIncTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ TA[ vμTA[ v Resizer --> ΝitemScebooe>

    ΄ης

    • Μποelated"> 48ροτεμαχίοει> ετ Πέ- εθω-ι> ειμοί - αθώς και γσθωση τοει> ύν l>ού εφαρμόζονταϱ ευρώθω Λ> ει (32403)="fontIncTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ TA[ vμTA[ v Resizer --> ΝitemScebodή, 12 TA[ vμοί-διακηρύξεις/itemlist/talement(seχιRela άρθρα (
     ΄ης
     • Μποelated"> 47ροτεμαχίοακήψ εη f="/i> -γ>Μρ>ίομοί - αθώς και γσθωση τοροτεμαχίοακήψ εη f="/i> ίαΜ ώ: >ίο (32401)="fontIncTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ TA[ vμTA[ v Resizer --> ΝitemScebooe>

      ΄ης

      • Μποelated"> 46ροτεμαχίοπό κι΂ <ρΉν Δαπό )

   ponent&pri - αθώς και γσθωση τοροτεμαχίοπό κι΂ Ήν ήΉν Δαπό ) 32404)="fontIncTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ vμTA[ TA[ vμTA[ v Resizer --> ΝitemSceb esizer">
ed">BackToTop άρ rel="nofk2AnchOpenς/itemlist/talement(seχιRela άρθρα (
΄ης
lass="navτε> "/?view=featuass="iteffML d: [-1], clmustndow:κτύ, animκά v:κτύ, sχstκ:'http, togglediv> : ["unseledάv,sc", "seledάv,sc"], toggleι: ["crip", "", ""], animκspe d: 500, onezeB:ow.___gcfexp--> dσices){}, cndowclose:ow.___gcfontain, ση, stκ, suserημvκά){} }) ddaccord") ?ezeB({ ontaindiv> : "ow.pn(po, s2", , sdiv> : "ow.pnlevel2", reveal : ".href", mouseoverde d: [], onlmustndow:κτύ, animκά v:κτύ, sχstκ:'http, togglediv> : ["", "seledά_subv,sc"], toggleι: ["crip", "", ""], animκspe d: 500, onezeB:ow.___gcfexp--> dσices){}, cndowclose:ow.___gcfontain, ση, stκ, suserημvκά){} }) ddaccord") ?ezeB({ ontaindiv> : "ow.pn(po, s3", , sdiv> : "ow.pnlevel3", reveal : ".href", mouseoverde d: [], onlmustndow:κτύ, animκά v:κτύ, sχstκ:'http, togglediv> : ["", "seledά_subv,sc1"], toggleι: ["crip", "", ""], animκspe d: 500, onezeB:ow.___gcfexp--> dσices){}, cndowclose:ow.___gcfontain, ση, stκ, suserημvκά){} }) -ali