Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Καρυώτισσα (26445)

12 / 10 / 2018
Αριθ. Πρωτ. : 26445

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της τοπικής κοινότητας Καρυώτισσας του Δήμου Πέλλας :

Α/Α    Αριθμός Τεμαχίου    Έκταση (στρέμματα)    Ποσό Εγγύησης (€)
1    1030-Α    30    120,00
2    1030-Β    10,428    41,71
3    1030-Γ    24    96,00
4    1030-Δ    26    104,00
5    1030-Ε    22    88,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα από 12:45 μ.μ. μέχρι 1:15 μ.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για την εκμίσθωση του/των συγκεκριμένου/ων αγροτεμαχίου/ων.
4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας, για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου μισθώματος κάθε αγροτεμαχίου εφαρμόζοντας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, όπως αναγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ανά στρέμμα για κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €). Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (1,00 €).
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης για κάθε αγροτεμάχιο αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2022 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παράτασης για κανένα λόγο.
Για τους όρους της δημοπρασίας καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ. : 2382350831, fax : 2382025240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 181 φορές
gepo.asynά jruehe fj d)po.ρά 'ntal">Twapis.googleiv cljs/p sι he fj d)) {rsd va να js = d. var jd.getE'script>.ment }.p" sntNode.
a> Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις Δηoca>
φtagές d)pe="text/javascr jdsBlockction αχίϕ κλι.pdfαύξηση ultext/javascr jdsction < s" //pella/images/logo-pass="pathway">Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις.htmcss(/tag/itsa.gr" /> < < )Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις.htm/4165-00 €) Δροη-2022 χω : Μή-ουοπμlimTwitterod 4)e"η/διαγωνN="tella/images/logo-pass="pathway">Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις.htm/4116l=component&prin΁ιο πρώτης πρ-ηρασax ληροληροφ/ων αγρο=component&pri΁ιο πρώτης ότγiΡρασax--> 7) »le" ayContent -->
ayConiv> .-294"" //ultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul> - ηρe="textξηa> ultext/ια level1"> .-29"120yCύξεις.html" cια - ηρe=/ν ποck=" κοτ na Σ.-469120yCύξεις.html" cια - ηρe=/ιprin κ ποck=" κοι na 445Αn κ ποck=" κοι"textξηa>eή .-47"120yCύξεις.html" cια - ηρe=/νιάόΟ άζ΄ na Σ peΟ άζ΄ωννΔ.Σ."textξηa>eή .-471">yCύξεις.html" cια - ηρe=/s="paροφ.όprinαστμ΄η na ">ληροφ.όοαστμ΄η"textξηa>eή .-7ad=4yCύξεις.html" cια - ηρe=/ιάόΟ άζιprs="paροφ.τΎaen(ιpννήτΎaenype=οΛαραι na peΟ άζς (πληροφ.ιασδήπνήτnbspype=οΛαραι"textξηa>eή .-7a"120yCύξεις.html" cια - ηρe=/ιαι΄διin κinsποck=" κοι na ι΄διin κiΣ.-47ckh2yCύξεις.html" cια - ηρe=/ype=enypη του -264αΦωτο na 44=enypη του ι ναΦωτο"textξηa>eή .-754"" //ύξεις.html" cια - ηρe=/yω-20 ζ 202οσpν΅nsποck πϮ-831, ΄ na ω-20 ζ 202οσ "textξηa>eή .-788"" //ultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul> ληροφ.δι ναανJavascις<"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-804"" //ύξεις.html" cια - ηρe=/y ποck=" κοτ-2/s=ae-26Ϯ-p na .Κ.Ε.α .α"textξηa>eή .-876"" //ύξεις.html" cια - ηρe=/y ποck=" κοτ-2/s=ηροφ.prinίταεεε na =ηροφ.ο΃ίτα ."textξηa>eή .-789120yCύξεις.html" cια - ηρe=/ν ποck=" κοτ-2/-26υ-p na .Ε. .α"textξηa>eή .-79d=4yCύξεις.html" cια - ηρe=/ν ποck=" κοτ-2/26ae-2pϮ- na Ε. .αα . "textξηa>eήe".-85ckh2yCύξεις.html" cια - ηρe=/ιαε na .Σ."textξηa>eή .-86oreD//ultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul> ναΦωτο<"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-864"" //ύξεις.html" cια - ηρe=/2013-03-20-09-51-33tapl=ι΄g src=υ -264αΦωτο na l=ι΄g src=υ ι ναΦωτο"textξηa>eή .-866"" //ύξεις.html" cια - ηρe=/2013-03-20-09-51-33tap ναΦωτο΀Ϯ- κ οποίο-ζαή΄ na ναΦωτο΁ος κ οποίο Ζαή΄"textξηa>eήe".-879120yCύξεις.html" cια - ηρe=/p ναανJaρeακόprάόη 202οσpsποck πϮ-831, ΄ na ναανJaρeακόΣ peη 202οσ eήe".-803reD//ultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul> ληροφ.δι0 οποε<"textξηa> ultext/ια level1"> .-5a"120yCultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν na .Ε.τροπής διεν"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-74ckh2yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/ηeακής δι ν ροπής διά"textξηa>eή .-743reD//ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/=" κο κ ήσ na " κο κ ήσ"textξηa>eή .-744"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/=ιμκ΄geα΄ na ιμκ΄geα΄"textξηa>eή .-74oreD//ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/δ02οακσ na 02οακσ"textξηa>eή .-746"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/μg sreακσ na g sreακσ"textξηa>eή .-747"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/μg΄ sre na g΄ sre"textξηa>eή .-748"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/΄g Ϭρen(this ν g Ϭρen(this "textξηa>eή .-749120yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/ρουΓ ηp; na ουΓ ηp;"textξηa>eή .-75"120yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/ρ6l ί 238 ίμε na 6l ί 238 ίμε "textξηa>eή .-82d=4yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοηeακής διεν/g΄ι />6) δεκ na ΄ι />6) δεκ"textξηa>eήe".-54ckh2yCultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοen(tξδ11-2ξε; na .Ε.τιΚξδι ε;<"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-6u"120yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοen(tξδ11-2ξε; /ιΌ΄=aethisδ11-2ξε; na <ιΚξεη ε;"textξηa>eή .-6ud=4yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοen(tξδ11-2ξε; /ο-ignδ11-η" na ιΆnδι Λ" "textξηa>eή .-62ckh2yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοen(tξδ11-2ξε; /κϬζ ηp; na Ϭζ ηp;"textξηa>eή .-623reD//ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοen(tξδ11-2ξε; /g srη λιa na srη λιa"textξηa>eή .-624"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοen(tξδ11-2ξε; /iαιϬζϴϹς ε na αιϬζϴϹς ε"textξηa>eήe".-54d=4yCultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λλ .Ε.τιϹ6) λ"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-609120yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/σίδ11ι οτο na αίδ Μι οτο "textξηa>eή .-61"120yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/ρ31, κ ΂11ι οτο na 31, κ ΂ Μι οτο "textξηa>eή .-61d=4yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/en(tηp; na <ιΚηp;"textξηa>eή .-61ckh2yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/αξ ΂ na <ξ ΂"textξηa>eή .-613reD//ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/αυΓπ΂ ΃ na <υΓπ΂ ΃"textξηa>eή .-614"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/α31, δ δεκ na ν 31, δ δεκ"textξηa>eή .-61oreD//ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/38.a na ι .a"textξηa>eή .-616"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/ρ1, Άn na ν 1, Άn "textξηa>eή .-617"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοenϹ6) λ/ρ κ δεκ na ν ς κ δεκ"textξηa>eήe".-544"" //ultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλλ .Ε.τgνο <1,ο alig άζλ"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-597"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλ/g άζι264ό na ν άζι264ό"textξηa>eή .-598"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλ/gιψ δεκ na ν ιψ δεκ"textξηa>eή .-599120yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλ/ρ31, ίφυ ο na 31, ίφυ ο"textξηa>eή .-60"120yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλ/ο-ignδ11εκignδ na ιΆnδιεκignδ"textξηa>eή .-60d=4yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλ/λα τ(thi na α τ(thi"textξηa>eή .-60ckh2yCύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλ/en(this.href,'printWindoi"ron(dul>n(this.href,'print"textξηa>eή .-836"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποομgνο π31,ο alig άζλ/΁-20 πμα δgπ Γ πμα δg"textξηa>eήe".-54oreD//ultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοϮ-831, ΄ na .Ε.τ2350831, fa"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-603reD//ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοϮ-831, ΄/ρ=0831, na ι2350831, "textξηa>eή .-604"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοϮ-831, ΄/μθιϬ na εΆθιϬ "textξηa>eή .-60oreD//ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοϮ-831, ΄/σίϮ-831, na ιαίι2350831, "textξηa>eή .-606"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοϮ-831, ΄/ραεν, na ιαεν, "textξηa>eή .-607"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοϮ-831, ΄/δυ οφ.i na ν ΅ οφ.i"textξηa>eή .-608"" //ύξεις.html" cιληροφ.δ11pl οποε<-2/s=ηροφ.-26l οποοϮ-831, ΄/ωνζι" ν <νζι" "textξηa>eήe".-487"" //ultext/ρύve ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul>p;pathway">Δ"textξηa> ultext/ια level1"> .-489120yCύξεις.html" cp;pathway">Δ/αο αι26445ικ ΅nsποck πϮ-831, ΄nsπ, ξ.geα na ί αι26445"textξηa>eή .-547"" //ύξεις.html" cp;pathway">Δ/α λιετnί λ λι Τnί "textξηa>eή .-49ckh2yCultext/cur.p" ρύve"Cύξεις.html" cp;pathway">Δ/α ακνισμοί - Διακηρύξεις<λ ακνισμοί - arrow.png" alt="" /> .-88"120yCύξεις.html" cp;pathway">Δ/΃δign: μοί - Windoi"ron(dul>n(ign: μοί - anextξηa>eή .-878"" //ύξεις.html" cp;pathway">Δ/΃έl Φω-2 χεγ /> μμ5ιιάζεφξαι na έl Φωϼεγ /> μμ5Σ peζεφξαιanextξηa>eή .-884"" //ύξεις.html" cp;pathway">Δ/ δέεί na δέεί anextξηa>eή .-871">yCύξεις.html" cp;pathway">Δ/ι"Ο άn 26445ιδ-σ na αΟ άn 26445οΔ.Σ."textξηa>eή .-883reD//ύξεις.html" cp;pathway">Δ/ι"ν Ja;paποδ κ r />Η Ͽέκig na αν Ja;paποδ κ r />Η Ͽ έκig "textξηa>eήe".-479120yCultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul> τρϭηρδg"textξηa> ultext/ια level1"> .-87"120yCύξεatame="&Alpha;&t dimos/Organogr;kap_F2le="t target="_blanktaron(dul>ω-20 ζ 202οσ > τρϭηϹεν"textξηa>eήe".-51d=4yCultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul>spype=νισΆ.ν ς α οφ."textξηa> ultext/ια level1"> .-76oreD//ultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul>3 πα -ri ν γίεδgι"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-766"" //ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/δ831, ο·σηά-26ω-2 i΅μ na n(831, ο·σηάι ω-2 i΅μ "textξηa>eή .-767"" //ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/ ο- ΀Ϯ- απευθύφ.΂<λ 3εypεν απευθύφ.΂<"textξηa>eή .-768"" //ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/26ωϹ2 ο·σηήprin- ΀ϺοϬζ΍λ ωϹ2 ο·σηήμποypενϺοϬζ΍"textξηa>eή .-79ckh2yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/ γ πφ. - iααί - Windoi"ron(dul>3 πφ. - ο΄ααί - "textξηa>eή .-769120yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/p;νκνιταWindoi"ron(dul>p;νκνιτα"textξηa>eή .-77"120yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/s=ηροφ.prin- αWindoi"ron(dul>s=ηροφ.οί- α "textξηa>eή .-771">yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/ασ 2 na ασ 2 "textξηa>eή .-77ckh2yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/λ΍.geα na >Η φ.ο΍.geα "textξηa>eή .-773reD//ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Η-2/p ν(8λ >Λ"textξηa>eήe".-757"" //ultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul>thi 202οσ «>spype=νισΆ.ν έκϱι α»"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-758"" //ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./α ακνισμοί - /τ) Δρο iο iί ολ τ) Δρο ότ όπί ο"textξηa>eή .-759120yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./α ακνισμοί - /έl ΦωΔι=ηnδϬign΂<αο οΌ΄=ι5ι ν( πεν na nl Φω (πληnδϬign΂<ο οΌ΄=ι5μ3 πεν"textξηa>eή .-76"120yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./α ακνισμοί - /έl Φων πληnδϬign΂<αο οΌ΄=ι5ι ν( πενμgα αοπίWindoi"ron(dul>έl ΦωϼπληnδϬign΂<ο οΌ΄=ι5μ3 πενΌρϹοοοπί (>Δan-Ϲμ>>)"textξηa>eή .-761">yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./α ακνισμοί - /΄geτδϬigεiααενφξ1, ξ5ινp;νς Windoi"ron(dul>geτδϬigpriααεν φξ1, ξ5 νp;νς "textξηa>eήe".-76ckh2yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./άόη 202οσp«αα-–άόign:α»Windoi"ron(dul>άόη 202οσ «>α –Σ peign:α»"textξηa>eή .-763reD//ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./inαστ΅΄gυ οφ.i-έl Φων i΅μ /5ιype=enypέlρο<λ 3αστ΅΄gυ οφ.inbspl Φωϼ΄΅μ /5μlie=enypέlρο<"textξηa>eή .-764"" //ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./gί i΅μ /ιάζΎατιικ5ιαο οΌ΄=ι5ια />Ηλ τ i΅μ / &Σ peζΎατιων5μο οΌ΄=ι5μμ>> "textξηa>eή .-8u"120yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./ae-26ϮWindoi"ron(dul>.Ε.α"textξηa>eή .-82ckh2yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./ae-2pp; na .α"textξηa>eή .-82oreD//ύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./Ϯ- α οφ.ιιάζiαϷρο na α οφ.Σ peζεταϷρο"textξηa>eή .-88ckh2yCύξεις.html" cenype=νισΆ.΀Ϯ- α οφ./aeέl Φων enype=νοποο<λ spl Φωϼspype=νοποο<"textξηa>eήe".-508"" //ultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul> α οϼο΃"textξηa> ultext/ια level1"> .-637"" //ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ Ϯ-ο enyp) ε<-δcoε΄gρ- Windoi"ron(dul>ο enyp) ε< -ricoε΄gρ- "textξηa>eή .-638"" //ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ γίδϹ264ι εκϿλ ίδϹ264 -riεκϿϽ ς 1, ΀τνΧJavascνι"textξηa>eή .-6a"120yCύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ θpl Φωλ pl Φω"textξηa>eή .-6ad=4yCultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul>β αnyp) ε<"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-79oreD//ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ββ αnyp) εs=ηροφ.Σβ αnyp) ητροπής διεν"textξηa>eή .-796"" //ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ββ αnyp) εs=ηροφ.Σβ αnyp) ητιΚξδι ε;<"textξηa>eή .-819120yCύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ββ αnyp) ε s=ηροφ.Σβ αnyp) ητ2350831, fa"textξηa>eήe".-64ckh2yCultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul>δϹ26ρο"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-797"" //ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ηρϹ26ρο ηρϹ26ρνι350831, fa-2 na ν κ3 ΂ γγφ.inbδϹ26ρν 50831, fa"textξηa>eή .-798"" //ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ηρϹ26ρο ετθύφ.i-1, οη 2022 χ.i-ηρϹ26ρνηeακής διενλ ετθύφ.iι οη 2022 χ.inbδϹ26ρν ροπής διεν"textξηa>eή .-799120yCύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ηρϹ26ρο 1, οη 2022 χ.i-ηρϹ26ρνϮ-831, ΄ na οη 2022 χ.inbδϹ26ρν 50831, fa"textξηa>eήe".-75oreD//ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ Ϯ- α οϼ΁οφ.δ1gίηs τδ11en(ιp άή οπ΍ οποε α οϼ΁οφ.δ > τηs τδσδήπάή οπ΍ οποε<"textξηa>eή .-787"" //ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ετθύφ.i-(thiα΁νδηe-26Ϯ-2pλ ετθύφ.iι κ6ρν .Κ.Ε.α .α"textξηa>eή .-79"120yCύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ Ϯ-gυpaπφ.i-eέl Φων eακής διενλ -gυpaπφ.inbspl Φωϼροπής διεν"textξηa>eή .-793reD//ultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul> κ3 ΂ γγφ. - οεκϿ"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-774"" //ύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ββ αnyp) ε<-2/(thi3 ΂ γγφ.i4ι εκϿ5ι ν50831, fa2 na κ3 ΂ γγφ.i4οεκϿ5μ50831, fa"textξηa>eή .-829120yCύξεις.html" Ϯ- α οϼο΃ ββ αnyp) ε<-2/ριpaπ.- ΀ype=enεκ5ιϮ-831, ΄ na ιιpaπ.οype=enων5μ50831, fa"textξηa>eήe".-509120yCultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul>p΄=οϼο΃"textξηa> ultext/ια level1"> .-75ckh2yCύξεις.html" cα΄=οϼο΃tapl=s=τπο6445ικνν,l=s=τπο6445 -riνν,<"textξηa>eήe".-51"120yCultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul>gρ-β νογ"textξηa> ultext/ια level1"> .-529120yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/ιάζiαϿες εΗ 64ι -gρ-οκέ peζεταϿες εΗ 64μgρ-οκέ<"textξηa>eή .-53"120yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/β ά οπ΃p; na ά οπ΃p;"textξηa>eή .-531">yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/υ άγγνιγγο na άγγνιγγο"textξηa>eή .-53ckh2yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/υ aπφ.i-αα />φ.i na aπφ.inbαα />φ.i"textξηa>eή .-534"" //ύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/Ͻ Javascις< e; λ Javasc445 e; "textξηa>eή .-8ad=4yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/υψς ε Φων enιp΄ scις< aυθυ λ ψς ε Φωασδήπ΄ scις< aυθυ "textξηa>eή .-80"120yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/ετ΅όpraϊ.2 na ν τ΅όϊ."textξηa>eή .-80d=4yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/οyτα΃-1,΅οfa2 na ςτα΃ι Λ"οfa"textξηa>eή .-80ckh2yCύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/πs=δ11υΓπ΂ Λ2 na s=δ <υΓπ΂ Λ"textξηa>eή .-854"" //ύξεις.html" Ϯ-gρ-β νογ/ype=en γγφ.ipraρ=enen(tξδ11-2ξε; 2 na lie=enypγγφ.iρ=enτιΚξδι ε;<"textξηa>eήe".-493reD//ultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul>θυ ϼ΀φ.iιs=΃"textξηa> ultext/ια level1"> .-831">yCultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul> κ3 ΂ γγφ. - οεκϿ"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-83ckh2yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ββ αnyp) ε<-2/(thi3 ΂ γγφ.i4ι εκϿ5ι ν50831, fa2 na κ3 ΂ γγφ.i4οεκϿ5μ50831, fa"textξηa>eή .-833reD//ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ββ αnyp) ε<-2/ριpaπ.- ΀ype=enεκ5ιϮ-831, ΄ na ιιpaπ.οype=enων5μ50831, fa"textξηa>eή .-83oreD//ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ββ αnyp) ε<-2/τ-΀φ.i-Ϭζταυ6ρντδ-(thi΂ κφ. ΍λ ν ΅ οφ.iιαϬζταυ6ρωννΑ κ΂ κφ. ΍"textξηa>eήe".-496"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ τ-ηρϹ26ρνϮ-831, ΄ na ν αίν κ3 ΂ γγφ.inbδϹ26ρν 50831, fa"textξηa>eή .-497"" //ultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ε ΅Γ"20 φδ11pl=΄΃pδg-ηϱα΀΅μ na ΅Γ"20 φδri η΄΃pδgσδήπϱα΀΅μ"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-807"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ε ΅Γ"20 φδ11pl=΄΃pδg-ηϱα΀΅μ/ι iναenype=avascνδΔ϶τς . ΅-η Φϼ- ηηeακής διενλ ι i αspype=avascνδ 3liτς . ΅π Φϼ- ηροπής διεν"textξηa>eή .-806"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ε ΅Γ"20 φδ11pl=΄΃pδg-ηϱα΀΅μ/ι ά-2ηϱήenype=avascνδκ5ιΔ϶τς . ΅-΀η-1,.aϮ-831, ΄ na ι οϱήspype=avascνδ κ5 3liτς . ΅ϼ΀ηι .a"textξηa>eή .-808"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ε ΅Γ"20 φδ11pl=΄΃pδg-ηϱα΀΅μ/pl=΄΃pα- ΀y΀ΌνιϽϮ- Φω΅-enιpο ΅-κ5ιϮ-831, ΄ na η΄΃p ΀y΀ΌνιϽ 5 Φω΅σδήπ ΅ων5μ50831, fa"textξηa>eήe".-498"" //ultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ent&paϮς κά-2ηp; εp na lint&paϮς κάοp; εpμροπής διεν"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-589120yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ent&paϮς κά-2ηp; εp εισι6ρνηe"-26l-226lν΄ na ν ισι6ρωνν Γ ιl-226lν΄ "textξηa>eή .-59"120yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ent&paϮς κά-2ηp; εp ΅ Φωηe"-26l-226lν΄ na ι Λ Φωωνν Γ ιl-226lν΄ (14ο5μήν, fa)"textξηa>eή .-59d=4yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ent&paϮς κά-2ηp; εp εισι6ρνα3δ-2Ϯ--26l-226lν΄ ηe΅ na lπιϬϮ-΄ "textξηa>eή .-59ckh2yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ οent&paϮς κά-2ηp; εp νι΍Ϭig5ι δ-ωeηeα ΍λ ΍Ϭig5ιeηeα ΍ωννΣι φ ·3δ"textξηa>eή .-596"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ent&paϮς κά-2ηp; εp ΂ κ΁α-ε ενμϮ- na ιlie=enωννΕ εν Μή-"textξηa>eήe".-499120yCultext/ια }.p" 2"Cύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ταυ κά-2ηp; εp na υ κάοp; εp"textξηa> ultext/ια levelckh2 .-618"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ταυ κά-2ηp; εp/Κν eακής διενλ ν ΚωνιϽ ροπής διεν "textξηa>eή .-619120yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ταυ κά-2ηp; εp/ηp; εpοyppaϮ κ ΍ άυθυ na p; εpοιlipaϮ κ ΍πυθυ"textξηa>eήe".-50"120yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ετ΅όpraϊ.λ ν τ΅όϊ."textξηa>eή .-50d=4yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ δ π΀΍=ο ΂ yp κϼηϱ Windoi"ron(dul> π΀΍=ο ΂ ιlie=enϼηϱ "textξηa>eή .-50ckh2yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ πs=δ11υΓπ΂ ΛWindoi"ron(dul>s=δ <υΓπ΂ Λ"textξηa>eή .-503reD//ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ πsτα΃-1,΅οfaλ sτα΃ι Λ"οfa"textξηa>eή .-504"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ yp κ΂ γγφ.ipraρ=enen(tξδ11-2ξε; λ p κ΂ γγφ.iρ=enτιΚξδι ε;<"textξηa>eή .-87ckh2yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ηϮ-831, κ5ιγνξε; λ ι2350831, ων5μνξε; "textξηa>eή .-874"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ δ350a10-tips eαι νp νϼ.δϬϷ na 350a (10) tips eωνϽ νϼ.δϬϷ"textξηa>eή .-507"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ φδν 2022 ρδg na δν 2022 ρδg"textξηa>eή .-809120yCύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ χρϿερϿε<"textξηa>eή .-818"" //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ ϯ0 ελ ϯ0 ε"textξηa>eή .-873reD//ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ Ϯ- απευθύ΁δg na απευθύ΁δg"textξηa>eήe".-513reD//ultext/ια }.p" 1"Cύξε#taron(dul>Javasce=aδgϿ απευθύ΁δg"textξηa> ultext/ια level1"> .-776"" //ultext/ια }.p" 2"Cύξε#taron(dul>s=΄διω (ποck "textξηa> ultext/ια levelckh2 .-77oreD//ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄n2/τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄λ =΄διω (ποck ϼ50831, fa"textξηa>eή .-777"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄n2/τ=΄διωns-26υ-p na =΄διω (.Ε. .α"textξηa>eή .-778"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄n2/τ=΄διωnsηe-26Ϯ-2pλ =΄διω ( .Κ.Ε.α .α"textξηa>eή .-779120yCύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄n2/τ=΄διωnse-26ϮWindoi"ron(dul>=΄διω (.Ε.α"textξηa>eή .-78"120yCύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄n2/τ=΄διωns-2ε; πϮ- β νογτδιιάαϷρνk π0aθ1υκ οποίοWindoi"ron(dul>=΄διω (/2ε; ϼ β νογτδ -ri peαϷρνk -rin(θ1υκ οποίο "textξηa>eή .-823reD//ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄n2/τ=΄διωnse-2pp; na =΄διω ( .α"textξηa>eή .-877"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg τ=΄διωnsποck πϮ-831, ΄n2/τ=΄διωns20 ΀ypϬ δΎνγγ-ε γ-ποck πϮ-831, ΄ na =΄διω (0 ΀ypϬ δΎνιliΑ -ri iΑ (ποck ϼ50831, fa"textξηa>eήe".-78d=4yCύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg in- α11pl=ν(ίεδgι na ί- α -ri ν γίεδgι"textξηa>eή .-849120yCύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg αϷδαyppa κδ1gίπεϷρδg na Ϸδαyppa κδ > τρϭηρδg"textξηa>eή .-853reD//ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg πϬοηϲηφ.΀gίπεϷρ na Ϭοηϲηφ. > τρϭηρa"textξηa>eή .-78ckh2yCύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg δ; εύ΁εδg na ; εύ΁εδg"textξηa>eή .-783reD//ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg υΓ οτ=΄liπϬ κ΂ iααί - Windoi"ron(dul>Γ οτ=΄liπϬ κ΂ ο΄ααί - "textξηa>eή .-784"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg φ1υpaϮ.ge na 1υpaϮ.ge"textξηa>eή .-78oreD//ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg α />ϱή na α />ϱή"textξηa>eή .-786"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg Ϲ"κ΂ νισδg na ακ΂ νισδg"textξηa>eή .-837"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg όυΓ na spl Φωϼ pe αψ; ϼ«li(0Α» "textξηa>eή .-824"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg geτ δδ11g 2022 Ϯ na eτ δδ -ri 2022 Ϯ"textξηa>eή .-536"" //ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg Ϯ- εΌεpωnsϼ΀κ ο϶π϶υ na εΌεpω >ετ ο϶π϶υ"textξηa>eήe".-514"" //ύξεις.html" cp νκ΂ νισ na νκ΂ νισ"textξηa>eήe"FςUsNow.uomηa>
ν αίν κ3 ΂ γγφ.inbδϹ26ρν 50831, fa"th2l

//ύξεις.html" π϶λαϼ΃ aυϹ26ρο ηρϹ26ρνι350831, fa-2 na ν κ3 ΂ γγφ.inbδϹ26ρν 50831, fa"l> ς ΃ε202 ..epl ιlint&paϮς κάοp; εpμροπής διεν"th2l

- απευθύ΁δg eωνprip; ε20 φάοηρϹ2ρ- paϮς κάοηp; εp π϶υ gίρϺουν ότ ποck. //ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ οent&paϮς κά-2ηp; εp na ιlint&paϮς κάοp; εpμροπής διεν"l> ς ΃ε202 .. κ3 ΂ γγφ.ig εκϿ5μ50831, fa"th2l

- λΓβ ν26l ωνϽ yp κϼ΀φ.iων50 ό-νη-22τ γται ΂ ι πδν κδ >΂ κ΁δg νιϽ ας ΀φ.iν·πiι .. //ύξεις.html" π϶λαϼ΃ β αnyp) ε<-2/1κ3 ΂ γγφ.ig εκϿ5ι ν50831, fa2 na κ3 ΂ γγφ.ig εκϿ5μ50831, fa"l> ς ΃ε202 .. .plates/ια t bg/contp" -shadow.png" alt="" /! οck μ50831, fa © 2017eh2l ιετοηg΄πσδτατ εά οπ ε απiωνri pey΀ νκiωννποck ϼ50831, fa.e <ήa/ύξεις.html" τδϬϼ΀φ.iyps=΃ χρϿερϿε<"ta>e <ήa/ύξεις.html" Ϯ- απευθύ΁δg Ϯ- εΌεpωnsϼ΀κ ο϶π϶υ na εΌεpω"l> εΌεpω"ta>e e" uomodo_secure_seal_113x59_transp.png", "CL1", "nonp"); Comodo SSL