Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Ραχώνα (26447)

12 / 10 / 2018
Αριθ. Πρωτ. : 26447

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του αριθ. 759 αγροτεμαχίου έκτασης 4,501 στρεμμάτων της τοπικής κοινότητας Ραχώνας του Δήμου Πέλλας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα από 1:30 μ.μ. μέχρι 1:45 μ.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου.
4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας, για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού εννέα ευρώ (9,00 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου μισθώματος εφαρμόζοντας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ανά στρέμμα ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €). Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (1,00 €).
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2022 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παράτασης για κανένα λόγο.
Για τους όρους της δημοπρασίας καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ. : 2382350831, fax : 2382025240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 180 φορές
cript type="text/javascript"> ddaccordn.pritia({ ader -ass=": "lla/ipe-bnt1", ntaibntass=": "lla/ilevel1", revealpe=": "ick="", mouseoverdey: no200, nta/ipseprev:/irue, defaultexpder"d: [-1], entmusten(t:alse;", animes/default:alse;", r -stinstes/:/irue, toggleass=": ["unseleas/dduba", "seleas/dduba"], toggleml" : ["ne;\", "", ""], animes/spe"d: 500, onitia:nction() expder"ddexices){}, enen(tclose:nction() ader -, dex.p, stes/, dsusertionves/d){} }) ddaccordn.pritia({ ader -ass=": "lla/ipe-bnt2", ntaibntass=": "lla/ilevel2", revealpe=": "ick="", mouseoverdey: no200, nta/ipseprev:/irue, defaultexpder"d: [], ontmusten(t:alse;", animes/default:alse;", r -stinstes/:/irue, toggleass=": ["", "seleas/d_subduba"], toggleml" : ["ne;\", "", ""], animes/spe"d: 500, onitia:nction() expder"ddexices){}, enen(tclose:nction() ader -, dex.p, stes/, dsusertionves/d){} }) ddaccordn.pritia({ ader -ass=": "lla/ipe-bnt3", ntaibntass=": "lla/ilevel3", revealpe=": "ick="", mouseoverdey: no200, nta/ipseprev:/irue, defaultexpder"d: [], ontmusten(t:alse;", animes/default:alse;", r -stinstes/:/irue, toggleass=": ["", "seleas/d_subduba1"], toggleml" : ["ne;\", "", ""], animes/spe"d: 500, onitia:nction() expder"ddexices){}, enen(tclose:nction() ader -, dex.p, stes/, dsusertionves/d){} }) div id="k2lla/iceElgor-class="seale="01 lla/iAccordn.p pullass="itlla/inuba vt_k2accordn.p vt_duba"
 • d="k2em/4-294"a hrlass="itlla/ipe-bnt1"ref="/i#> ian>Εηιί-ηρσ laa>pullass="itlla/ilevel1">i>d="k2em/4-290 ian>ΕΔΗλϱρχεο laan> laa>pl> i>d="k2em/4-469 ian>Ε εΑαικήλϱρχεοιlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-470 ian>ΕΔΠόμδώ στο΄΅bΔ.Σ.laan> laa>pl> i>d="k2em/4-471">ihref="/index.php/ειαί-ηρσ ian>Εημοτικήότμμουν laan> laa>pl> i>d="k2em/4-741 ihref="/index.php/ειαί-ηρσ ian>ΕΠόμδώ σ Δημοτικήν και ΔΤ΄ιπόΎνΚϹήϱ΄ήσΉν laan> laa>pl> i>d="k2em/4-740 ian>Εηικε εναιε Ηλϱρχεοιlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-472 ian>Ε ϱϹομικής΀ιπ΁οπή laan> laa>pl> i>d="k2em/4-754"a href="/index.php/ειαί-ηρσ ian>Εοϱλόμ΁αφμα laan> laa>pl> i>d="k2em/4-788"a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εημοτική ΂΀ιπει Ϯση.ς.hlaan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-804"a href="/index.php/ειαί-ηρσ ian>ΕηΗ.Κ.e href-phrefaan> laa>pl> i>d="k2em/4-787 ian>ΕηΗ-τική τμνει ϯ- -phrfaan> laa>pl> i>d="k2em/4-778 ian>Εηe hrf-phrefaan> laa>pl> i>d="k2em/4-779 ihref="/index.php/ειαί-ηρσ ian>Εη hrf-phrefref-phlaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-785 ian>Εηf-Σ.lrfaan> laa>pl> i>d="k2em/4-7865a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηιπ΁οπή ϭhlaan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-806"a href="/index.php/ειαί-ηρσ ian>ΕΕε τε ής-΀ιπ΁οπή laan> laa>pl> i>d="k2em/4-786 ian>Ειπ΁οπή lέλς ητας τ Ζ ήtaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-787 ian>Ειπει Ϯσσ laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-7803a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηιοτική ΂΀Όμηταςhlaan> laa>pullass="itlla/ilevel2">i>d="k2em/4-250 ian>Εηe hιαννιτσών (aan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-874Εηαννιτσώάaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8743a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ/κηιτσών (/χεοιικήβtml" c>yian>Εηεοιικήβtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-874"a href="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ/κηιτσών (/πορ /κtml" c> ian>ΕΑορ /κtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8745a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ/κηιτσών (/μακηβtml" c>yian>Εημακηβtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-874yian>Εητε laa>pl> i>d="k2em/4-8747/spref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ/κηιτσών (/Ϸ εyian>ΕηϷ ε laa>pl> i>d="k2em/4-874"a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ/κηιτσών (/ τ τ΁τάtml" c ian>Εητ τ΁τάtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-874yian>Εηάτλητtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-875yian>Εημμς ηρς ς αaan> laa>pl> i>d="k2em/4-882 ihref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ/κηιτσών (/Ϸ θύομΎρο, ml" c>yian>Εη θύομΎρο, aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-754yian>Εηe hι΍ξκ ΀ίξη- hlaan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-860yian>ΕηΚ΍ξκ ρίξη- aan> laa>pl> i>d="k2em/4-860 ihref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍ξκ-κ΍ξη-tαϽια -κ ΅ή tαml" c>yian>Εηια ΀ ΅ή αaan> laa>pl> i>d="k2em/4-862yian>Εηόσ ητtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8623a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍ξκ-κ΍ξη-tαϽτεασλε tml" c>yian>Εηεασλε taan> laa>pl> i>d="k2em/4-862"a href="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍ξκ-κ΍ξη-tαατλΌσ δμενml" c>yian>ΕητλΌσ δμενaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-754 ihreass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#dex.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍μμΎtml" cyian>Εηe hι΍μμΎtaan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-860yian>Εηοεα- Μη ητή αaan> laa>pl> i>d="k2em/4-861yian>Εηοας η Μη ητή αaan> laa>pl> i>d="k2em/4-861 ihref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍μμΎt/΍ξτtml" c>yian>ΕηΚ΍ξτtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-861yian>ΕηΚξηaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8613a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍μμΎt/ατλα΃τηml" c>yian>ΕηΚτλα΃τηaan> laa>pl> i>d="k2em/4-861"a href="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍μμΎt/ας δΎρο, ml" c>yian>Εη Λς δΎρο, aan> laa>pl> i>d="k2em/4-8615a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍μμΎt/ρ tml" c>yian>Εη΀ taan> laa>pl> i>d="k2em/4-861yian>Εη Λς α κθaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8617/spref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρ΍μμΎt/ριικΎρο, ml" c>yian>Εη ΛλςικΎρο, aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-754"a hrlass="itlla/ipe-bnt1"ref="/i#dex.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρϷλη-ρ΁αςαγον σtml" cyian>Εηe hιϷλη-ρΚςαγον σtaan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-8597/spref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρϷλη-ρ΁αςαγον σt/ στ΁όtml" c>yian>Εη Λστ΁όtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-859"a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρϷλη-ρ΁αςαγον σt/ΌΎρο, ml" c>yian>Εη ΛΌΎρο, aan> laa>pl> i>d="k2em/4-859 ian>Εηας ίφή taan> laa>pl> i>d="k2em/4-860 ian>Εηια ΀hο, α -aan> laa>pl> i>d="k2em/4-860 ihref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-ρϷλη-ρ΁αςαγον σt/λέ΁τtml" c>yian>Εηλέ΁τtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-860Εητ΁τ΄ηϿ΄΃ς2aan> laa>pl> i>d="k2em/4-883 ian>Εηύά τμaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-7545a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#dex.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-λλαςtml" c> ian>Εe hιλλας (aan> laa>plllass="itlla/ilevel2d="k2em/4-8603a hrlf="/i#dex.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-λλαςt/ρλαςtml" c>yian>Εη΀λλας aan> laa>pl> i>d="k2em/4-860"a href="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-λλαςt/τΌσtml" c>yian>Εη ρΌσtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8605a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-λλαςt/α ε΀λλαςtml" cyian>Εη΀εα΀λλας aan> laa>pl> i>d="k2em/4-860Εη΀α (΂taan> laa>pl> i>d="k2em/4-8607/spref="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-λλαςt/ϴή ή tml" c>yian>Εη Λή ή taan> laa>pl> i>d="k2em/4-860"a hrlf="/index.php/ειαοτική ΂κμμηταςhl2/ μ-τική -τμμητας-λλαςt/ωνσυή tml" c ian>ΕηΚνσυή taan> laa>pl> i>> l> i>> l> i>d="k2em/4-7487/spreass="itlionveella/iAe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηtρωση/δaan> laa>plllass="itlla/ilevel2">i>d="k2em/4-248ΕηοδΆετ -aan> laa>pl> i>d="k2em/4-7547/spref="/index.php/ειtρωση/δ/με -τδtml" cyian>Εημε - Τδtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-749Εημκηνισμοί-δΔιακηρύξεις n> laa>pl> i>d="k2em/4-788Εητντ΃μοί-δ> n> laa>pl> i>d="k2em/4-787"a hrlf="/index.php/ειtρωση/δ/ιμοπ- ήγιιςα δ-΀οστΉοϽ tml" c> ian>ΕΠμοπΦιήγιιςα δ-Πό΃τΉοϽ t> n> laa>pl> i>d="k2em/4-788"a href="/index.php/ειtρωση/δ/ δέΉδ΄tml" cyian>ΕηδέΉδ΄t> n> laa>pl> i>d="k2em/4-781">ihref="/index.php/ειtρωση/δ/υήώ σ κτ -δ-σml" cyian>Εημμώ σ κτ -Δ.Σ.laan> laa>pl> i>d="k2em/4-4883a hrlf="/i#dex.php/ειtρωση/δ/υήήσtρος δΎκΎενη -ρ, αtml" cyian>Εημμήσtρος δΎκΎενη - , αtaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-747i>d="k2em/4-280κ target="_blank ian>Εηοϱλόμ΁αφμα lερύ α (aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-751 ihreass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>ΕηϹήϱνισή -Λλςλκή -aan> laa>plllass="itlla/ilevel2">i>d="k2em/4-2765a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηαήλ ϯ- -ππλίοϴ΅της aan> laa>plllass="itlla/ilevel2d="k2em/4-876Εηταςλκ ισϮ ά΀ιϱλατουtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8767/spref="/index.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/ηδατουι΀οστκης ΀κ-α τα -ς -ανη2/ ας-΀λροφορίαή -html" cyian>ΕηεϹοκ-Λλροφορίαή -htaan> laa>pl> i>d="k2em/4-876"a hrlf="/index.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/ηδατουι΀οστκης ΀κ-α τα -ς -ανη2/ οϱϵτλκ ισϮ ήτμς-΀ο στml" cyian>Εηιϱϵτλκ ισϮ ήχετοκ-΀ο στaan> laa>pl> i>d="k2em/4-879Εηαήλή -δτμτκί-δaan> laa>pl> i>d="k2em/4-879Εηtπόηνιι ϯ-aan> laa>pl> i>d="k2em/4-870Εη-τική τ·λς ϯ-laan> laa>pl> i>d="k2em/4-870">ihref="/index.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/ηδατουι΀οστκης ΀κ-α τα -ς -ανη2/ μοκτtml" cyian>Εημοκτtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-870Εηη ή τ /κtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8703a hrlf="/i#dex.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/ηδατουι΀οστκης ΀κ-α τα -ς -ανη2/ ιπml" cyian>ΕηηΛaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-7757/spreass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εητtαφμα l«Ϲήϱνισή -Λ, εςα»aan> laa>plllass="itlla/ilevel2d="k2em/4-875"a hrlf="/index.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/μκηνισμοί-δ/υμεί κ-αταίκml" cyian>Εημεί κ-το τοίκaan> laa>pl> i>d="k2em/4-875Εητμοπημοτ -Όσα -htΑ΁τα -ς -οαήλν (aan> laa>pl> i>d="k2em/4-876ΕημοπΦμοτ -Όσα -htΑ΁τα -ς -οαήλν (ε τΑαλϬ οφ- (Ϡ-Ααη)aan> laa>pl> i>d="k2em/4-876">ihref="/index.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/μκηνισμοί-δ/ /ο Όσα-ατκν (ωος ξ -νtπν τml" cyian>Εη/ο Όσα-τατ΅κν ( ος ξ - νtπν τlaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-776Εηόδαφμα αl« ϯ- –Πόμδντα»aan> laa>pl> i>d="k2em/4-7763a hrlf="/i#dex.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/μμουν ή ή t-ιμοπατουι-ήϱϹήί κ-html" cyian>Εηεμουν ή ή tΚϹμοπΦμτουι-κτϱϹήί κ-htaan> laa>pl> i>d="k2em/4-776"a href="/index.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/ηδατουι΀οστκης ΀κ-α τα -ς -ανηml" cyian>Εηερατουι &Πό΃τκης ο΄-κ΁τα -ς -οαηlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-780Εηe hrefaan> laa>pl> i>d="k2em/4-782yian>Εηf-phrefrfaan> laa>pl> i>d="k2em/4-7825a hrlf="/index.php/ειϹήϱνισή -΀λςλκή -/λςλκή -΀οσταταςtml" c>yian>Εηςλκή -Πό΃τΉταςtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-788ΕηϹμοπΦϹήϱνητας-htaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-750"a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηςλκμοηaan> laa>plllass="itlla/ilevel2">i>d="k2em/4-2637/spref="/index.php/ε΀λςλκμοη΀λλϮϹήεhl2ατο ρδml" cyian>ΕηλϮϹήεhl -πτο ρδaan> laa>pl> i>d="k2em/4-263"a hrlf="/index.php/ε΀λςλκμοηοϴ Ότ΁-ιρο, ml" cyian>Εηϴ Ότ΁- -πο, Λλςςπσ(εση.Ͻιaan> laa>pl> i>d="k2em/4-260Εηοπaan> laa>pl> i>d="k2em/4-260 ihreass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηιήεhlaan> laa>plllass="itlla/ilevel2d="k2em/4-8795a hrlf="/index.php/ε΀λςλκμοηβιήεhl μ-τική -βιήερ/κηιτσών (ml" cyian>Εη-τική -Πιήειαννιτσών (aan> laa>pu> i>d="k2em/4-279Εη-τική -Πιήει΍ξκ ΀ίξη- hlaan> laa>pu> i>d="k2em/4-281 ian>Εμ-τική -Πιήειλλας (aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-764d="k2em/4-8797/spref="/index.php/ε΀λςλκμοηοτιΌταςtοτιΌτας-ρλλας (-2ml" c> ian>ΕΤ Λεοαήςική tΚ Ότας Λλλας (aan> laa>pl> i>d="k2em/4-879"a hrlf="/index.php/ε΀λςλκμοητιΌταςtοΉτίαή t-ς οαφή ή t-τιΌτας-ρ/κηιτσών (ml" cyian>ΕηΉτίαή t΀ οαφή ή tΚ Ότας Λαννιτσών (aan> laa>pu> i>d="k2em/4-279 ian>Ε οαφή ή tΚ Ότας Λλλας (aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-7755a hrlf="/index.php/ε΀λςλκμοη΀λςλκμική ΂΄ηδ΄μικ΂κτιΎ στατααμηταςhlml" cyian>Εηςλκμική ΂lερ΄μικ΂αι ΔΤστατααμηταςhlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-7787/spref="/index.php/ε΀λςλκμοηοΉτίαή t-΁τι ς-ρρτ΀-τ΀tml" cyian>ΕηΉτίαή t΀εοας ΛΗ.Κ.e href-phrefaan> laa>pl> i>d="k2em/4-770Εηροςή tΚϹμοπΦαννιτσών (aan> laa>pu> i>d="k2em/4-2793a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηεοαήςική -δτο, aan> laa>plllass="itlla/ilevel2d="k2em/4-877"a href="/index.php/ε΀λςλκμοηβιήεhl2/ ΁τιαήςική t-ιρο, -ιπλας (2ml" c> ian>ΕΑεοαήςική t-το, -ολας (aan> laa>pl> i>d="k2em/4-282 ian>ΕΗ΀ιρο κ΁ήϱϹ-ο΄-κλας (aan> laa>pl> i>> l> i>> l> i>d="k2em/4-750i>d="k2em/4-275Εη΄μ-ση - -πν (΂hlaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-751i>d="k2em/4-252Εηό΃τΉτςhενη ΁-κριοhlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-253yian>Εηάαταtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-253">ihref="/index.php/ε΀λριληι/ σικϽιικςtml" c>yian>Εη σικϽιικςtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-253yian>Εη οςή tΚμανή taan> laa>pl> i>d="k2em/4-253"a href="/index.php/ε΀λριληι/ήση.ς.hlή/tαml" cyian>Εηση. - /tαaan> laa>pl> i>d="k2em/4-281 ihref="/index.php/ε΀λριληι/υψενμοπήϹΎ ις.hlή ρίαml" cyian>Εηψενμοπαι ΔΤ ις.hl ρίαaan> laa>pl> i>d="k2em/4-280 ian>ΕΤ Λνκ aan> laa>pl> i>d="k2em/4-280 ihref="/index.php/ε΀λριληι/Ήτοη-ςνςt(2ml" c> ian>ΕΟΛλωτοη΀ ΅ήςt(aan> laa>pl> i>d="k2em/4-280 ian>ΕΠ-΂Κτλα΃τ΅aan> laa>pl> i>d="k2em/4-284"a href="/index.php/ε΀λριληι/ήϱϹςική tτ΁Ϲρ΍ξκ-κ΍ξη-tα2ml" c> ian>ΕτϱϹήική tκϹι΍ξκ ΀ίξη- hlaan> laa>pu> i>> l> i>d="k2em/4-7493a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηί΁μοςή t΀μ-ηaan> laa>plllass="itlla/ilevel2">i>d="k2em/4-283">ihreass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηεοαήςική -δτο, aan> laa>plllass="itlla/ilevel2d="k2em/4-883 ian>ΕΑεοαήςική t-το, -ολας (aan> laa>pl> i>d="k2em/4-2833a hrlf="/i#dex.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηβιήεhl2/ ριρο -πήϱϹ-κ-λλαςtml" c> ian>ΕΗ΀ιρο κ΁ήϱϹ-ο΄-κλας (aan> laa>pl> i>d="k2em/4-2835a hrlf="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηβιήεhl2/ -οςή t-ί όσ τορας- -΁τιςική -ml" cyian>Εη Λή ή t΀ε όσ τορας-ο΄΅bΔεοςική -aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-749 ian>ΕΤ Λεα-Λεοαήςική tΚ Ότας Λλλας (aan> laa>pl> i>d="k2em/4-8497/spreass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#dex.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηενμ΄λήόμςή΂κμ΄ ας-τμαοςουtml" c>yian>Εημ΄λήόμςή΂ππ΄ αςαι ΔΤμαοςουtaan> laa>plllass="itlla/ilevel2d="k2em/4-8807/spref="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηενμ΄λήόμςή΂κμ΄ ας-τμαοςουt/΍΅tναtϹήϱη.Ͻ΂ί ε --τοϼtλςηρ/κηιτσών (ml" cyian>Εη΅tΛεtΦϹήϱη.Ͻ΂ μα ε -ΤοϼtλςηΦαννιτσών (aan> laa>pu> i>d="k2em/4-280 ian>ΕΙ΅τμήΦϹήϱη.Ͻ΂ κ- μα ε -μος΀ taan> laa>pl> i>d="k2em/4-880"a hrlf="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηενμ΄λήόμςή΂κμ΄ ας-τμαοςουt/μ΄ ας-πμοϿ ιλμοπ΄-Ϲτ΄-κ-λλαςtml" c> ian>Επ΄ ας- -pπμοϿ ιΛλμοπ΄αι ΔΤτ΄ο΄-κλας (aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-749"a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#dex.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηεσιριτ άττtνς-ml" c> ian>Ετσιριτ άτtνς-Φαννιτσών (aan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-858 ian>ΕΤ ΛλΌιας-ο΄΅bΔύ-΀μ΍΄μνηtlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-750 ian>ΕΤ΀ ΅μοπο΄΅bΔύ-΀μ΍΄μνηtl(14ο-ο Δ (΂ ()aan> laa>pl> i>d="k2em/4-859 ihref="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηεσιριτ άττtνς-ενλΌιας-ρκ΂τλλτμ΍΄μνητ΁/΄ml" c> ian>ΕΤ΄ιΌσληtlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-750ΕηΛοσα-΀/΁/κ-ο΄΅bΔ΅φ -pχκ΂aan> laa>pl> i>d="k2em/4-750 ian>ΕΗ΀τϱϹ-ο΄΅bΔν( Μλλaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-749 ian>ΕΤρ άτtνς-aan> laa>pullass="itlla/ilevel2d="k2em/4-861"a hrlf="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ητορ άττtνς- ξή/κηιτσών (ml" cyian>Εη ΛξονιΛαννιτσών (laan> laa>pl> i>d="k2em/4-761yian>Εηtνς΀τρι -Τ΄ρίaan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-750Εη Λνκ aan> laa>pl> i>d="k2em/4-250 ihref="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηδοςαα-κ-ή μτμml" cyian>Εηοςαα-κ-΀τϱϹμτμaan> laa>pl> i>d="k2em/4-250Εη-΂Κτλα΃τ΅aan> laa>pl> i>d="k2em/4-2503a hrlf="/i#dex.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηπτοη-ςνςt(ml" cyian>ΕηΛμτοη΀ ΅ήςt(aan> laa>pl> i>d="k2em/4-250"a href="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηή ςική tτ΁Ϲρ΍ξκ-κ΍ξη-tαml" cyian>Εη ςική tκϹι΍ξκ ΀ίξη- hlaan> laa>pu> i>d="k2em/4-880Εη΀λλας ο΄-κϽη-tαaan> laa>pu> i>d="k2em/4-880"a href="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηδλ t10-tipsή/κι (ριπμ ΂ ηml" c> ian>ΕΔλ tl(10) tips /-ο΄ιΛπμ ΂ ηaan> laa>pu> i>d="k2em/4-8507/spref="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηφ΂΄ιαφή ςml" c> ian>ΕΦ΂΄ιαφή ςaan> laa>pu> i>d="k2em/4-880Εηςhlaan> laa>pu> i>d="k2em/4-881"a hrlf="/index.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηλμςml" cyian>Εημςaan> laa>pu> i>d="k2em/4-8803a hrlf="/i#dex.php/ε΀ Όσμοςή tήμ-ηλροφορίαςml" c> ian>Ελροφορίαςaan> laa>pu> i>> l> i>d="k2em/4-7513a hrlass="itlla/ipe-bnt2"ref="/i#> ian>Εηση.ϱαλροφορίαςaan> laa>pullass="itlla/ilevel2">i>d="k2em/4-277d="k2em/4-8775a hrlf="/index.php/ε΀λροφορίας΀ - ειπήλϱυ-ρ΀λλαςt/ - ειπήλϱυ-ρ΀λλαςtml" cyian>Εη- ειπημϱυ-ρκλας (aan> laa>pl> i>d="k2em/4-8777/spref="/index.php/ε΀λροφορίας΀ - ειπήλϱυ-ρ΀λλαςt/ - ειπή-΀ α΀tml" c> ian>Εη- ειπηe hrf-phrefaan> laa>pl> i>d="k2em/4-777"a hrlf="/index.php/ε΀λροφορίας΀ - ειπήλϱυ-ρ΀λλαςt/ - ειπή΂ρτ΀-τ΀tml" cyian>Εη- ειπηΗ.Κ.e href-phrefaan> laa>pl> i>d="k2em/4-777Εη- ειπηe hrefaan> laa>pl> i>d="k2em/4-778Εη- ειπη/-tακ΅ληι΀ - -πό΃ας-ρ -πτθτ ητας τlaan> laa>pl> i>d="k2em/4-7823a hrlf="/index.php/ε΀λροφορίας΀ - ειπήλϱυ-ρ΀λλαςt/ - ειπή-τ΀ttml" c>yian>Εη- ειπηf-phrefrfaan> laa>pl> i>d="k2em/4-7877/spref="/index.php/ε΀λροφορίας΀ - ειπήλϱυ-ρ΀λλαςt/ - ειπήόμςπήόσσώ(ρικ-εκ-λϱυ-ρ΀λλαςtml" c>yian>Εη- ειπημςπήόσσώ(΀τΑ -ππΑ μϱυ-ρκλας (aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-778 ihref="/index.php/ε΀λροφορίας΀μς ϯ-κμπί΅της ml" c>yian>Εη·λς ϯ-l-ππλίοϴ΅της aan> laa>pl> i>d="k2em/4-784 ian>ΕΑ΃ώμήρ ΂lερύ αςaan> laa>pu> i>d="k2em/4-7853a hrlf="/index.php/ε΀λροφορίας΀Όσα ςή -΀ηδοφας-ml" c> ian>ΕΠΌσα ςή -lερύ αςtaan> laa>pl> i>d="k2em/4-878 ian>ΕΕtνίας΅τaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8783a hrlf="/index.php/ε΀λροφορίας΀τλο - α ςατκί-δml" cyian>Εηλο - α ςτμτκί-δaan> laa>pl> i>d="k2em/4-878"a href="/index.php/ε΀λροφορίας΀τρι /ς-ml" c> ian>ΕΦτρι /ς-aan> laa>pl> i>d="k2em/4-8785a hrlf="/index.php/ε΀λροφορίαςλανμήml" c> ian>ΕΔανμήaan> laa>pl> i>d="k2em/4-878 ian>Εμμ ςνισςaan> laa>pl> i>d="k2em/4-8837/spref="/index.php/ε΀λροφορίαςότλ-ml" c> ian>ΕϹμοπΦόμδροtα«τΑ»laan> laa>pl> i>d="k2em/4-782"a href="/index.php/ε΀λροφορίας΃/τ΁-κϷαφή ml" c> ian>ΕΕ/τ΁-l-ππαφή aan> laa>pl> i>d="k2em/4-753yian>Εη΅νπ Ήητ aan> laa>pl> i>> l> i>d="k2em/4-751"a href="/index.php/ειιπ ςνισς-ml" c> ian>ΕΕπ ςνισς-aan> laa>pl> i>>
  Fex.UsNow.somaa>p
  ί/τhτ οςή ο΄΅b΄ΉοϽφμρκή μτύ,το υν΄μήςνιος λι tοςϱυ-ο΄΅bΔιπμ ΂ϱ m..

  href="/index.php/εΉ λοςμηλ ταςtοτιΌτας-ρλλας (-2ml" c> title="Τ Λεοαήςική tΚ Ότας Λλλας ("η΅΃τηςhφm..pl>p
  ροφορίας /-ο΄-τtνόμςή άττιΌτιλρριτ άττtνς- ηδο υ( ο μϱυ-.

  href="/index.php/εΉ Όσμοςή tήμ-ηοσιριτ άττtνς-ml" c> title="Τ΀τσιριτ άτtνς-Φαννιτσών ("η΅΃τηςhφm..p <>p
  ΅λλμο΄ιΛή μοςή tο΄ιλ- tλυbΔ΍΄τι΀ α -΀ήλν΂΄ ΂l- ς νιΛριτσοςή (νϼδνιm..

  href="/index.php/εΉ λοςμηλιήεhl2/ ϵοαήςική tιρο, -ιπλας (2ml" c> title="ΟΛεοαήςική t ο, -ολας ("η΅΃τηςhφm..p <>p
 • pl>h2
  aη΀ΉοαϷ λαι ατhάατ΄ απtο΄πό΃μοπ tο΄΅bΔμϱυ-ρκλας (.pl> i < i>aef="/index.php/εΉ Όσμοςή tήμ-ηχςhlml" c?view=zhgooglemap&"k21> title="Χςhl"ηςhlaa>pl> i < i>aef="/index.php/εΉλροφορίαςλ΅νπήμοητ ml" c>ytitle="Π΅νπ"η΅νπaa>pl> i >>
  Comodo SSLp
  h/l" c>