Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του νεοσύστατου βρεφονηπιακού τμήματος του ΚΕΚΑΠΠΑ δήμου Πέλλας