Δημοπρασία για την εκποίηση υλικών σιδήρου (32400)

6/12/2018
Αριθ. Πρωτ. : 32400

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση υλικού (παλαιά σίδερα) από διάφορα οχήματα, μηχανήματα, κατασκευές και αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται, το οποίο κατατάσσεται στις παρακάτω αυτοτελείς ομάδες :
1)    ΟΜΑΔΑ 1 : Ψυκτικό κομπρεσέρ Η2-112/17-109/1 17KW/23HP συνολικής εκτιμώμενης αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
2)    ΟΜΑΔΑ 2 : Αναμοχλευτής υλικών με τρέιλερ συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
3)    ΟΜΑΔΑ 3 : Τρακτέρ Ιαπωνίας SD5040T συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
4)    ΟΜΑΔΑ 4 : Σπαστήρας κλαδιών για τρακτέρ BC250 συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
5)    ΟΜΑΔΑ 5 : Πέντε (5) αυτοκινούμενα χλοοκοπτικά μηχανήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
6)    ΟΜΑΔΑ 6 : Πέντε (5) αυτοκινούμενα χλοοκοπτικά μηχανήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
7)    ΟΜΑΔΑ 7 : Πυροσβεστικό όχημα DEUTZ συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων ευρώ (600,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
8)    ΟΜΑΔΑ 8 : Ημιφορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό CHEVROLET συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
9)    ΟΜΑΔΑ 9 : Ημιφορτηγό αυτοκίνητο κλειστό CHEVROLET συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
10)    ΟΜΑΔΑ 10 : Φορτηγό τριαξονικό TATRA συνολικής εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
11)    ΟΜΑΔΑ 11 : Μπουλντόζα CAT 27tn συνολικής εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
12)    ΟΜΑΔΑ 12 : Ισοπεδωτής OK συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ  (2.000,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
13)    ΟΜΑΔΑ 13 : Ισοπεδωτής GM συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
14)    ΟΜΑΔΑ 14 : Καλαθοφόρο όχημα VW LP συνολικής εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
15)    ΟΜΑΔΑ 15 : Εκσκαφέας JCB συνολικής εκτιμώμενης αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
16)    ΟΜΑΔΑ 16 : Μεταλλικά υλικά που προέρχονται από κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων, αποξήλωση παιδικών χαρών, μέσα οδοσήμανσης, φωτιστικά σώματα, κ.α. Το συνολικό βάρος των ανωτέρω υλικών έχει εκτιμηθεί σε πενήντα (50) τόνους περίπου και η συνολική εκτιμώμενη αξία τους, εφαρμόζοντας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €) σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα υποβάλλοντας προσφορά για τουλάχιστον μία από τις ομάδες των υλικών, όπως αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1)    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή καταστατικού μαζί με πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπηση στη δημοπρασία και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
2)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα (για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους).
3)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου (για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους).
4)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για την εκποίηση των υλικών.
5)    Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
6)    Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή των νόμιμων εκπροσώπων αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
7)    Εγγυητική επιστολή από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, δηλαδή :
1)    100,00 € για την ΟΜΑΔΑ 1.
2)    20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 2.
3)    30,00 € για την ΟΜΑΔΑ 3.
4)    10,00 € για την ΟΜΑΔΑ 4.
5)    20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 5.
6)    20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 6.
7)    60,00 € για την ΟΜΑΔΑ 7.
8)    30,00 € για την ΟΜΑΔΑ 8.
9)    30,00 € για την ΟΜΑΔΑ 9.
10)    80,00 € για την ΟΜΑΔΑ 10.
11)    450,00 € για την ΟΜΑΔΑ 11.
12)    200,00 € για την ΟΜΑΔΑ 12.
13)    200,00 € για την ΟΜΑΔΑ 13.
14)    50,00 € για την ΟΜΑΔΑ 14.
15)    100,00 € για την ΟΜΑΔΑ 15.
16)    650,00 € για την ΟΜΑΔΑ 16.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται για κάθε ομάδα ξεχωριστά ως εξής :
1)    Για την ΟΜΑΔΑ 1 ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €).
2)    Για την ΟΜΑΔΑ 2 ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).
3)    Για την ΟΜΑΔΑ 3 ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
4)    Για την ΟΜΑΔΑ 4 ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €).
5)    Για την ΟΜΑΔΑ 5 ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).
6)    Για την ΟΜΑΔΑ 6 ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).
7)    Για την ΟΜΑΔΑ 7 ορίζεται το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €).
8)    Για την ΟΜΑΔΑ 8 ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
9)    Για την ΟΜΑΔΑ 9 ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
10)    Για την ΟΜΑΔΑ 10 ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).
11)    Για την ΟΜΑΔΑ 11 ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €).
12)    Για την ΟΜΑΔΑ 12 ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €).
13)    Για την ΟΜΑΔΑ 13 ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €).
14)    Για την ΟΜΑΔΑ 14 ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).
15)    Για την ΟΜΑΔΑ 15 ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €).
16)    Για την ΟΜΑΔΑ 16 ορίζεται στο ποσό των δεκατριών λεπτών (0,13 €) ανά κιλό υλικού.
Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τουλάχιστον κατά δέκα ευρώ (10,00 €) για τις ομάδες από α/α 1 μέχρι α/α 15 και κατά ένα λεπτό (0,01 €) για την ομάδα με α/α 16.
Η χρονική διάρκεια της εκποίησης ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της οικείας σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για δέκα (10) επιπλέον ημέρες σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες).
Για τους όρους της δημοπρασίας καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ. : 2382350831, fax : 2382025240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. )..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 870 φορές