Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Σχολική Επιτροπή Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας καλεί τους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, όπως αυτά περιγράφονται και προϋπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι την Δευτέρα 7/1/2019 και ώρα 10:00π.μ.
Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας για την ανάθεση της προμήθειας, θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά μη αποκλεισμού, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

                                                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα είδη, τις ποσότητες & τις τιμές προϋπολογισμού, κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστηκε 870 φορές