Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης Σχ. Επ. Δευτερ. Εκπαίδευσης

27/12/2018
Αριθ. Πρωτ. : 538

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας καλεί τους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, όπως αυτά περιγράφονται και προϋπολογίζονται στον συνημμένο πίνακα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι την Δευτέρα 7/1/2019  και  ώρα: 10:00
Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας για την ανάθεση της προμήθειας, θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά μη αποκλεισμού, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΡΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστηκε 762 φορές