Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟN ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               
Γιαννιτσά 28/12/2018
Aριθ. Πρωτ. : 34535

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
προκηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟN ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟ (Γ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ)
Προϋπολογισμού 49.437,91 Ευρώ (με Φ.Π.Α 24%),
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Σ.Α.Τ.Α.  
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη Αρ.40/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πέλλας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, έως την Τρίτη 15-01-2019 και ώρα 10:00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 917 φορές