Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟN ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟ"