Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης

Γιαννιτσά,  19-03-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 6491

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


«Για την προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2019»
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2019», προϋπολογισμού 74.400,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 43323000-3 , Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής αξίας  1.200,00 ευρώ, που εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σταυρίδου Πασχαλίνα, τηλ. : 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 354 φορές