Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων

*ΠΑΡΑΤΑΣΗ*

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την αριθμ. 191/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας, ο συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων – προβλημάτων πολιτών Δήμου Πέλλας» θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 29/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι νέοι όροι της διακήρυξης θα αναρτηθούν στις 14/11/2019.

Γιαννιτσά, 30-10-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 29062
Πληροφορίες: Εμμανουηλίδης Ευλάμπιος
Τηλέφωνο: 23823 50833

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την
«προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων – προβλημάτων πολιτών Δήμου Πέλλας»

Ο Δήμαρχος Πέλλας


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων – προβλημάτων πολιτών Δήμου Πέλλας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, αξίας 61.752,00 € με το Φ.Π.Α.(24%). Κωδικός CPV: 72212000-4.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6975/12-12-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (κωδικό MIS 5031157) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και β) τους όρους του παρόντος τεύχους  και θα πραγματοποιηθεί 14 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου (Δημαρχείο, αίθουσα «γυάλινο»).
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Εμμανουηλίδης Ευλάμπιος, τηλ.: 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr.

Διαβάστηκε 476 φορές