Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης έτους 2020, όπως αυτά περιγράφονται και προϋπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους από Τρίτη 28/01/2020 μέχρι την Δευτέρα 10/02/2020 και ώρα 10:00π.μ.
Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας για την ανάθεση της προμήθειας, θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά μη αποκλεισμού, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστηκε 477 φορές