Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή φράγματος Αθύρων"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει
ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου:
«Επισκευή φράγματος Αθύρων»

1. To έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 73.645,52€ (με ΦΠΑ) και κωδικό UTS:EL524
Ο Α.Μ είναι 34/2019 και ο Κύριος Κωδικός Λεξιλογίου CPV είναι CPV 45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ. 58100-Γιαννιτσά, Πληροφορίες: κ.Γκαϊντατζούδη Σ.,2ος όροφος, τηλ.:2382350843 fax 2382029033. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., (λήξη υποβολής προσφορών) σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλα.
3. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ όπως και Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι στο ποσό των 1.188,00ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στον Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι 11-9-2020 (6 μήνες και 30 ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ - Κ.Α. 02.30.7336.007 σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού της Χώρας»
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Πέλλας με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ >>

Μπορείτε να καταβάσετε τα σχέδια του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ >>

Διαβάστηκε 605 φορές