Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Ιατρός, για την κάλυψη αναγκών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Πέλλας

O Πρόεδρος του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. , που εδρεύει στα Γιαννιτσά με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ηλικιωμένους, μέλη του ΚΑΠΗ, συνταγογράφηση φαρμάκων και επιπλέον παροχές συμβουλών σε θέματα υγείας».

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12μηνη και η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 3.840,00 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ο εξής αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

Ένας (1) ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής
Πτυχιούχοι της ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών  του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α., τις εργάσιμες ώρες και ημέρες είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην υπηρεσία μας στην παρακάτω διεύθυνση :

ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας
Κολοκοτρώνη 18
Γιαννιτσά τ.κ. 58100
(τηλέφωνο: 2382022503)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από τις  22/1/2020 έως 28/1/2020.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Ήτοι:
Βιογραφικό
Τίτλοι σπουδών – τίτλος απόκτησης ειδικότητας
Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, Προϋπηρεσία, Βεβαιώσεις κ.λ.π.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και σε μία τοπική εφημερίδα.

Ο πρόεδρος του ΚΕ.Κ.ΑΠ.Π.Α. Δήμου Πέλλας
Νικόλαος  Βαλνάρης

Διαβάστηκε 462 φορές