Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 77 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του ν.4623/19
2, Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. αριθ.1/661/07.01.2020
3. Την υπ’ αριθ. 5/21-01-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας για τον καθορισμό του περιεχομένου της προκήρυξης

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, που κατέχει πτυχίο σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, αυτοπροσώπως ή διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έως την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 20:00’.

Η έναρξη της διαδικασίας επιλογής θα γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, email), καθώς  και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση του αιτούντος, θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την κατάληψη της θέσης.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,  ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν.3852/10.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,  κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της ψηφοφορίας. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί στην ίδια συνεδρίαση, με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή, με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία, η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόσωπο, που δεν συγκεντρώνει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5 ούτε στην πρώτη ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τις 11/02/2020 έως και τις 18/02/2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00’ έως 14:00’, στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος γραφείο 3, αρμόδιος υπάλληλος Σπυρίδης Κυριάκος, τηλέφωνο: 2382350871.
Την τελευταία ημέρα (18/02/2020) υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης υποψηφιότητας, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1143 φορές