Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών υποστήριξης προτάσεων ΣΒΑΚ και μελετών δημιουργίας ιστορικής διαδρομής – ανάδειξης μνημείων και ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής της οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του δήμου Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.:16598-7/8/2020

CPV:79421200-3

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΒΑΚ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΒΑΚ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗ-ΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με προεκτιμώμενη αμοιβή  73.684,89 € Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Η  μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

• κατηγορία μελέτης 10 – Μελέτη Συγκοινωνιακού έργου

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται στην ιστοσελίδα  του  Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350842, FAX επικοινωνίας 2382029033, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τρίτη 18/08/2020 και ώρα 10:00.

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
και διαθέτουν πτυχία τάξης ως εξής :

• Για κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτη Συγκοινωνιακού έργου) :  Α΄ και ‘Ανω

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 357 φορές