Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007 παρ. 6 περί τοποθέτησης του προσωπικού & του άρθρου 211 του ν.3584/07 που αφορά «Πρόσληψη  υδρονομέων άρδευσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.5 του ν. 3966/2011 σύμφωνα με τις οποίες, στις εξαιρέσεις του Ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης.
4. Τις διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β/Δ (ΦΕΚ 60/Α΄/1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων όπως ισχύουν σήμερα»
5. Την αριθμ. 29/2021 (ΑΔΑ:ΩΤΛΡΩΞΤ-ΒΕ9) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2021(από 1η Μαϊου 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων), ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων (πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) υδρονομέων άρδευσης), καθώς και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση και η συνολική αμοιβή των οργάνων αυτών.
6. Την 4544/2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης εγκεκριμένων πιστώσεων στους Κ.Α. 02.25.6041,02.25.6054 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πέλλας, που αφορούν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και για τις εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021, ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δ.Ε. Γιαννιτσών / Κ.Αμπελιών Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Κρ.Βρύσης / Κ. Εσωβάλτων και οικισμού Σταυροδρομίου Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κ. Γαλατάδων Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κ. Παλαιφύτου Τρεις (3) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κ. Καρ/σσας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κ.Αγ.Γεωργίου Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κ. Δροσερό Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κ.Τριφυλλίου - Γυψοχωρίου Δύο (2) υδρονομείς

Δ.Ε. Κύρρου / Κ. Ν. Μυλοτόπου

Ένας (1) υδρονομέας

Δ.Ε. Κύρρου / Κ. Αραβησσού Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Κύρρου / Κ.Αξού Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Κύρρου / Κ.Λάκκας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Κύρρου / Κ. Αχλαδοχωρίου Ένας (1) υδρονομέας
ΔΕ Κύρρου / Κ. Πλαγιαρίου Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Κ. Ραχώνας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Κ. Αγροσυκιάς Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Κ. Δυτικού Ένας (1) υδρονομέας

Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα), η οποία χορηγείται από την υπηρεσία.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
  5. Δημοτική ενημερότητα.
  6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
  7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
  8. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την επομένη της ανακοίνωσης, ήτοι από 22/04/2021 μέχρι και 28/04/2021 στον Πρόεδρο των παραπάνω Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

Διαβάστηκε 661 φορές