Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Πέλλας

Γιαννιτσά

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

8 μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 18/08/2021 έως και 27/08/2021 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πέλλας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ. 581 00 Γιαννιτσά, υπόψη κ. Σπυρίδη Κυριάκου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23823 50871, 23823 50821 και 23823 50891).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατεβάστε παρακάτω τα έντυπα της ανακοίνωσης.

Ανακοίνωση ΣΟΧ3

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ3

Έντυπο ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ

Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Διαβάστηκε 1108 φορές