Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη "Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πέλλας
Ταχ. διεύθυνση: Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης  
Ταχ. κωδικός: 58100, Γιαννιτσά
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κίτσογλου Μαγδαληνή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Τηλέφωνο: 2382350842
Φαξ: 2382029033

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
Περιγραφή 
Ο τίτλος της μελέτης είναι:  «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας» (CPV:  71320000 -7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).
Σύντομη Περιγραφή
Ο Δήμος Πέλλας στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών πυροπροστασίας όλων των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή του, συνέταξε τον υπ’ αρ. 1/2021 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης που αφορά την ανάδειξη μελετητών για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Προβλέπονται τα εξής: α) η σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και η αποτύπωση όσων σχολικών μονάδων απαιτείται (υπάρχουν μονάδες για τις οποίες δεν υπάρχουν σχέδια κατόψεων), β) η επικαιροποίηση υπαρχουσών μελετών και γ) η σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων που αφορούν τόσο αρχιτεκτονικές μελέτες (αποτύπωση, παθητική πυροπροστασία) όσο και μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ενεργητική πυροπροστασία – πυρόσβεση – πυρανίχνευση). Πρόκειται να παραδοθούν μελέτες πυροπροστασίας και τεύχη δημοπράτησης για τα  σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πέλλας.

Προ εκτιμώμενη Αμοιβή
α) Συνολικής αξίας : 521.783.97€ (χωρίς ΦΠΑ)
 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
•    181.645,97€ για μελέτη κατηγορίας 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
•    272.079,22€ για μελέτη κατηγορίας 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες»
•    Και 68.058,78€ για απρόβλεπτες δαπάνες

Προθεσμία
Η συνολική  προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 10.435,68€.  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Κύροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (Πρόσκληση VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».  Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με 195.920,00€ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και από Ιδίους Πόρους του Δήμου Πέλλας με 451.092,13€.

Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων και τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στα άρθρα 17, 18, 19 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι:
•  στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΜΕ.ΔΕ.) του άρθρου 118 του ν.4472/2017, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2019,
•  ή στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 39 του ιδίου Π.Δ. 71/2019, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί,
στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτούνται

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Η ομάδα εργασίας του προσφέροντος θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δυο (2) άτομα με δικαίωμα εκπόνησης μελετών κατηγορίας 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» και δυο (2) άτομα με δικαίωμα εκπόνησης μελετών κατηγορίας 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες».

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και συγκεκριμένα:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει το ακόλουθο δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης του άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του Ν.4412/2016 :

Ένα (1) κατ’ ελάχιστον μελετητή που έχει συμπληρώσει 10-ετία από τη λήψη διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης μελετών στην κατηγορία Μελετών  Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατηγορία 6)

Ένα (1) κατ’ ελάχιστον μελετητή που έχει συμπληρώσει 10-ετία από τη λήψη διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης μελετών στην κατηγορία Μελέτες Μηχανολογικές ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (κατηγορία 9)

Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 19.3.Α της παρούσας καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο Μελετών / Γραφείων Μελετών για κάθε κατηγορία μελέτης της προς σύναψη Σύμβασης ως εξής:
• Για τη μελέτη κατηγορίας 6  Μελέτες Αρχιτεκτονικές  κτηριακών έργων Γ’ τάξης και άνω.
• Για τη μελέτη κατηγορίας 9 Μελέτες Μηχανολογικές ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές, Πτυχίο Δ’ τάξης και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του
Ν.4412/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία
Ανοικτή διαδικασία.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προ βάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 1 Οκτωβρίου 2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο  έως την 5 Οκτωβρίου 2021.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.
Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 777 φορές