Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΕΛΛΑΣ 2022», με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 43.987,40 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.917,73 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.785,76 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού309,11 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.

 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε., ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ κ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:

 

 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΊΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

43.987,40

43.987,40

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%

7.917,73

7.917,73

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

51.905,13

51.905,13

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

7.785,76

7.785,76

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

59.690,89

59.690,89

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

309,11 

309,11 

ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00 

60.000,00 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α' 36) και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.giannitsa.gr καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021.
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:  
Το προτεινόμενο αφορά την εκτέλεση εργασιών νέας διαγράμμισης και επαναδιαγράμμισης οδικών επιφανειών για την οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας, διαβάσεων πεζών και οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Γκόνου Γιώτα, αλλά και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και την εφαρμογή της μεθόδου αδροποίησης  υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής για την αύξηση της αντιολισθηρότητάς τους


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Το έργο χρηματοδοτείται από :
- Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με ποσό χρηματοδότησης 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) .
Το έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας  στον ΚΑΕ: 02.30.7323.089
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

«Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011».
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ (Α1 και άνω) με προϋπολογισμό 59.690,89€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) που είναι εγκατεστημένα σε:
- σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4782/2021.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.
 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 23 της Διακήρυξης.
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/12/2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4782/2021. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: εκατόν είκοσι (120) ημέρες / 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.giannitsa.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως   16/ 12 /2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  19/12/2022.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350841, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καρυπίδου Σοφία.  

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

  • Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός Αριθμός: 194462)

Διαβάστηκε 573 φορές