Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου "Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ»

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύττει ότι την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ»

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», με προϋπολογισμό 1.361.290,32€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας, ανέρχεται στο ποσό των 1.361.290.32€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.688.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.giannitsa.gr).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας
Οδός : ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 & ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ταχ.Κωδ. : 58100 Γιαννιτσά
Τηλ. : 2382350854
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Πληροφορίες : Κίτσογλου Μαγδαληνή

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Απρίλιου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αφορά τύπο για Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία, και:
- φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία 2ης τάξης και άνω για έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και 27.226,00€ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ Πέλλας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και ότι άλλο δικαιολογητικό απαιτείται σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.
 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψής και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρη ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.688.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 02.64.73.33.01 του Προϋπολογισμού έτους 2023 και 2024 του Δήμου Πέλλας και αφορά δαπάνη πολυετούς υποχρέωσης.
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

  • Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός Αριθμός: 198654)

Διαβάστηκε 430 φορές