Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Πέλλας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Tον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου - Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται  εκτός  από αίτηση , υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.
Γ) Πτυχίο καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
Δ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ε) Να έχουν εμπειρία στον επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων αντίστοιχα με την ειδικότητα τους. (Η ύπαρξη εμπειρίας στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και έκδοσης οικοδομικών αδειών αξιολογείται θετικά).

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, εκτός από την αίτηση και  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την 12/04/2024, τηλ. επικοινωνίας 23823 50871 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 552 φορές