Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι έξι (26) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007 παρ. 6 περί τοποθέτησης του προσωπικού & του άρθρου 211 του ν.3584/07 που αφορά « Πρόσληψη  υδρονομέων άρδευσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.5 του ν. 3966/2011 σύμφωνα με τις οποίες, στις εξαιρέσεις του Ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 « Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο- Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2190/94».
5. Τις διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β/Δ (ΦΕΚ 60/Α΄/1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων όπως ισχύουν σήμερα».
6. Την αριθμ. 41/2024 (ΑΔΑ: ΨΕΣΞΩΤ-ΑΔ0) Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας και το αριθμ. 49646/11-04-2024 έγγραφο του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2024 (από 1η Μαΐου 2024 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων), ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων (πρόσληψη είκοσι έξι (26) υδρονομέων άρδευσης), καθώς και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση και η συνολική αμοιβή των οργάνων αυτών.
7. Την 5268/27-2-2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρόβλεψη  πιστώσεων στους Κ.Α 02.25.6041, 02.25.6054 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πέλλας, που αφορούν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και για τις εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024, ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δ.Ε. Γιαννιτσών / Δημοτική Κοιν. Αμπελιών Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Κρ.Βρύσης / Δημοτική Κοιν. Εσωβάλτων και οικισμού Σταυροδρομίου

Ένας (1) υδρονομέας στην Κοιν. Εσωβάλτων

Δύο (2) υδρονομείς στον οικισμό Σταυροδρομίου

Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Δημοτική Κοιν. Γαλατάδων Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Δημοτική Κοιν. Παλαιφύτου Τρεις (3) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Δημοτική Κοιν. Καρυώτισσας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Δημοτική Κοιν. Αγίου Γεωργίου Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Δημοτική Κοιν. Δροσερό Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Δημοτική Κοιν. Τριφυλλίου - Γυψοχωρίου Δύο (2) υδρονομείς

Δ.Ε. Κύρρου / Δημοτική Κοιν. Ν. Μυλοτόπου

Ένας (1) υδρονομέας

Δ.Ε. Κύρρου / Δημοτική Κοιν. Αραβησσού Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Κύρρου / Δημοτική Κοιν. Αξού Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Κύρρου / Δημοτική Κοιν. Λάκκας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Κύρρου / Δημοτική Κοιν. Αχλαδοχωρίου Ένας (1) υδρονομέας
ΔΕ Κύρρου / Δημοτική Κοιν. Πλαγιαρίου Δύο (1) υδρονομείς
Δ.Ε. Πέλλας / Δημοτική Κοιν. Ραχώνας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Δημοτική Κοιν. Αγροσυκιάς Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Δημοτική Κοιν. Δυτικού Ένας (1) υδρονομέας

Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα), η οποία χορηγείται από την υπηρεσία.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
5. Δημοτική ενημερότητα.
6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
8. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου.
9. Να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση.

Καθήκοντα Υδρονομέων

• Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως), καθώς και η διανομή ατομικών ειδοποιητηρίων άρδευσης στους καλλιεργητές της Κοινότητας ευθύνης τους.
• Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεως τους.
• Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους.
• Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή τη συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
• Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
• Η άμεση γνωστοποίηση προς τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψη τους.
• Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
• Η διανομή των αποσπασμάτων των χρηματικών καταλόγων των καλλιεργητών του δικτύου τους.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από  12/04/2024 μέχρι και  19/04/2024 στον Πρόεδρο των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο  χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Κατεβάστε παρακάτω τα έντυπα της ανακοίνωσης :

Αίτηση

Διαβάστηκε 482 φορές