Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Πέλλας.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 5043/2023 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 206 του ν. 3584/2007
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 38 και 63 του ν. 4765/2021( ΦΕΚ 6/τ.Α΄15-01-2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 168- 170 και 206 του ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ Α΄143).
5. Το Π.Δ 85/2022 (Α΄232)« Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου ( Προσοντολόγιο- Κλαδολόγιο).
6. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/459/οικ.10207/15-5-2023,ΣΧΕΤ.9940 του υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την αριθμ. 150/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πέλλας, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας για το έτος 2024».
8. Την αριθμ. πρωτ.10446/19-04-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης και επάρκειας σχετικής πίστωσης.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης κι όχι πέραν του τέλους της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι 31-10-2024, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασίας- πυρασφάλειας) του Δήμου Πέλλας, ανά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

A/A

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄,παρ. 1, άρθρο 40, του Ν. 4765/2021

16


• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
• Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Δήμο Πέλλας (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπυρίδης Κυριάκος, κα. Χατζοπούλου Χρυσούλα, στο ισόγειο γραφείο 3) .
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει α) κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 και β) εάν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες έχει απασχοληθεί ή όχι στον ίδιο φορέα του δημοσίου.
3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου έως και 08/05/2024.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ >>


Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 739 φορές