Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στην "1η Γιορτή Λουλουδιών" και "Γιορτή Άνοιξης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ "1Η ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ" 10-14/5/2024
ΚΑΙ "ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΟΙΞΗΣ" 15-17/5/2024 ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ο Δήμος Πέλλας, έχοντας υπόψη

 

α) Tην αρ. 103/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Βραχυχρόνιων Εποχιακών Αγορών «1η Γιορτή Λουλουδιών» και «Γιορτή της Άνοιξης»
β) Την αριθμ. 104/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ¨Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Βραχυχρόνιων Εποχιακών Αγορών «1η Γιορτή Λουλουδιών» και «Γιορτή Άνοιξης»
γ) Την με αρ. 157/2024 εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Πέλλας στο Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας των Βραχυχρόνιων εποχιακών αγορών «1η Γιορτή λουλουδιών» και «Γιορτή της Άνοιξης»
δ) Την αρ. 158/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Πέλλας «Εισήγηση στο Δ.Σ. για την ίδρυση και λειτουργία των Βραχυχρόνιων Εποχιακών Αγορών: 1η γιορτή Λουλουδιών και Γιορτή της Άνοιξης»
ε) Το με ημερ/νία 15/4/2024 σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις δραστηριοποίησης των βραχυχρόνιων εποχιακών αγορών «1η Γιορτή λουλουδιών 10-14-/5/2024 και «Γιορτή Άνοιξης» 15-17-/5/2024 αναλυτικά ως εξής:
1) Βραχυχρόνια Εποχιακή Αγορά «Γιορτή Λουλουδιών» στα Γιαννιτσά
Δέκα θέσεις (1-10) Α 3X3m
Τρεις θέσεις (1-3) Β 3Χ4,5m
2) Βραχυχρόνια Εποχιακή Αγορά «Γιορτή Άνοιξης» στα Γιαννιτσά
Δέκα θέσεις (1-10) Α 3X3m
Τρεις θέσεις (1-3) Β 3Χ4,5m
Οι τιμές των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθμ. 104/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:
1) Βραχυχρόνια Εποχιακή Αγορά «Γιορτή Λουλουδιών»
-130€ ανά θέση πωλητή για τις δέκα θέσεις (1-10) Α 3X3m
-150€ ανά θέση πωλητή, για τις τρεις θέσεις (1-3) Β 3Χ4,5m
2) Βραχυχρόνια Εποχιακή Αγορά «Γιορτή Άνοιξης»
- 70€ ανά θέση πωλητή, για τις δέκα θέσεις (1-10) Α 3X3m
- 80€ ανά θέση πωλητή, για τις τρεις θέσεις (1-3) Β 3Χ4,5m

Στα πλαίσια των βραχυχρόνιων εποχιακών αγορών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. από 30/04/2024 έως 8/05/2024.
Θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr/)
α) Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα αιτούμενα δικαιολογητικά,
β) Οι τοπογραφικοί χάρτες
γ) Ο Κανονισμός Λειτουργίας, και
δ) Η απόφαση ίδρυσης και διενέργειας των βραχυχρόνιων αγορών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382350875 & 2382350874.
Η διενέργεια και η λειτουργία των αγορών αυτών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, του κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (αρθρ 1-70), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις Υπουργικές αποφάσεις και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του συγκεκριμένου Νόμου, των εγκυκλίων του και του με αρ 104/2024 απόφασης κανονισμού και αρ. 103/2024 απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας των βραχυχρόνιων εποχιακών Αγορών «1Η Γιορτή Λουλουδιών» και «Γιορτή Άνοιξης».

Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.
Μετά την πάροδο των προθεσμιών της παρούσας προκήρυξης οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Οι αιτήσεις θα θεωρούνται έγκυρες όταν είναι πλήρεις με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση κατάθεσης εκπρόθεσμων αιτήσεων και μόνο για θέσεις που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον με πλήρη αίτηση και δικαιολογητικά (ήτοι κενές θέσεις), δύναται αυτές να εξετάζονται και να συμμετέχουν στη διαδικασία απόδοσης των εν λόγω κενών θέσεων. Σε περίπτωση περισσότερων εκπρόθεσμων αιτήσεων, από το σύνολο των κενών θέσεων, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός (1) ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης και για τις δύο στη βραχυχρόνιες αγορές καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων.
Το τέλος θα καταβάλλεται στο σύνολό του εφάπαξ πριν την ημερομηνία έναρξης της αγοράς και πριν εγκατασταθούν στη θέση που τους έχει αποδοθεί μετά τη διαδικασία.
Οι πωλητές που δεν θα καταβάλουν το τέλος θέσης, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία δεν θα περιλαμβάνονται στον οριστικό κατάλογο συμμετεχόντων, δεν θα εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας έγκριση συμμετοχής και δεν θα επιτρέπεται να καταλάβουν θέση πώλησης στις εν λόγω αγορές.
Επιπλέον, πριν από την ημερομηνία έναρξης των δύο βραχυχρόνιων αγορών, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, θα εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας (ήτοι τον Δήμο Πέλλας) απόφαση έγκρισης συμμετοχής στις εν λόγω αγορές, η οποία θα αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας (ήτοι του Δήμου Πέλλας) με μέριμνα του τελευταίου.
Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από την διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Η Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας
Βραχυχρόνιων εποχιακών αγορών:«1η Γιορτή λουλουδιών 10-14/5/2024 και «Γιορτή της Άνοιξης».
Θεοδωρίδου Ευλαμπία

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά με τις γιορτές έγγραφα κάνοντας κλικ εδώ >>Διαβάστηκε 447 φορές