Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη "ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  «ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ» της 8/05/2024 με αριθμό πρωτ: 11959/8-5-2024

 

Ο Δήμος Πέλλας
Σύμφωνα:
α) με την αρ.105/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ίδρυσης υπαίθριας οργανωμένης βραχυχρόνιας αγοράς.
β) Τον με αρ.106/2024 Κανονισμό λειτουργίας υπαίθριων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του Ν 4849/2021του Δήμου Πέλλας.
γ) Την υπ αριθμόν 1/2024 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
δ ) Το σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς, θρησκευτικής εμποροπανήγυρης ( Ακρολίμνης – Κωνσταντίνου και Ελένης ) στην Ακρολίμνη Πέλλας, στον χώρο του Ο.Τ 11, την περίοδο από 17-21 Μαΐου 2024.

α) Τέσσερις (4) θέσεις καντινών διαστάσεων 8Μχ2μ. με αριθμό Κ1- Κ4 χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. (Υ.Α 18982/01-03-2022)
β) Τρεις (3) θέσεις φορητών τροχήλατων εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 3μΧ2μ (πχ ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, γλυκίσματα κλπ) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01-03-2022), ζαχαρώδη προϊόντα ,ξηροί καρποί, προϊόντα οικοτεχνίας όπως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα κλπ. με αριθμό Π1-Π3
γ) Επτά (7) 3μΧ2μ βιομηχανικών ειδών (είδη ένδυσης και υπόδυσης, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη, παιχνίδια, λευκά είδη, δερμάτινα είδη όπως τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, ψιλικά, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, άλλα είδη χαρτιού, είδη λαϊκής τέχνης, είδη διακόσμησης, γλάστρες και εργαλεία κηπουρικής, είδη ανθοκομίας με αριθμό Β1-Β7
δ) Δύο (2) 4 μ χ 2 μ θέσεις επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφών και ποτών με αριθμό Ε1-Ε2.
ε) Μία(1) θέση Λούνα Πάρκ διαστάσεων 20χ3: Aίτηση για την διαδικασία παραχώρησης χώρου στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μήντο Χρήστο τηλ 2382350831 σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 9/05/2024 έως 13/05/2024 στο γραφείο αδειοδοτήσεων, Δημοτικό Κατάστημα, Κρύα Βρύση, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και 2382351236 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις αποφασίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την απόδοση θέσης.

Στην εν λόγω θρησκευτική Εμποροπανήγυρη δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.
Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά από τους εξής όρους:

α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ. αριθ. 91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ ) Β 2983)
γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

Οι θέσεις πωλητών στην παρούσα Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη αγορά αποδίδονται ως εξής: α)ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας β) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδείας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών γ) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Άδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο δ) ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από την διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Οι δικαιούχοι της έγκρισης συμμετοχής στις οργανωμένες υπαίθριες αγορές-βραχυχρόνιες αγορές κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, κάτοχοι αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία Πωλητή, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή το Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-καλλιτέχνη υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος θέσης σύμφωνα με την υπ αριθμόν 105/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 106/2024 Κανονισμό λειτουργίας, και 103/2022 εισήγηση Οικονομικής επιτροπής.
Σημειώνεται, α) οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr/) .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και 2382351236

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ


  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή ή κατόχου βεβαίωσης δραστηριοποίησης κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 369 φορές