Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 της ΔΕΥΑ Πέλλας για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

103

ΔΕΥΑ Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ/ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

104

ΔΕΥΑ Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

3

106

ΔΕΥΑ Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

8 ΜΗΝΕΣ

1

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης ΠΕ-ΤΕ, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης ΔΕ-ΥΕ, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το παράρτημα ανακοινώσεων, πατήστε εδώ.

Διαβάστηκε 410 φορές