ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«ΛΙΠΑΡΟΥ - ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»
της 26/07/2022 με αριθμό πρωτ:16868

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»εκτιμώμενης αξίας 836.544,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) CPV:45232420-2

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«KΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ - ΘΕΟΤΟΚΙΑ»
της 20/07/2022 με αριθμό πρωτ:16242

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»
της 20/07/2022 με  αριθμό πρωτ:16444
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΛΑΚΚΑΣ - ΜΠΑΜΠΙΑΝΗ»
ΤΗΝ 13, 14, 15/08/2022
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2022» της κονότητας Αθύρων,
με αριθμό πρωτ. 14919/04.07.2022.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Παρασκευής» της κονότητας Νέας Πέλλας,
με αριθμό πρωτ. 14918/04.07.2022.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για 8 μήνες.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις