Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ανακοινώνει

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πέλλας (για το χρονικό διάστημα 01/09/2023-31/08/2025),

αξίας 303.552,68 ευρώ με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  Κωδικός CPV: 31681410-0, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
της 23/5/2023 με αριθμό πρωτ: 12209

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την αριθμ. 121/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» έως την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 10:00π.μ.


Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«Αναλήψεως του Σωτήρος» της κοινότητας Αθύρων
με αριθμό πρωτ: 10312/04-05-2023

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ»
της 2/5/2023 με αριθμό πρωτ: 10068

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις