Σχολή Πληροφορικής της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Η Σχολή Πληροφορικής της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2005 (από την πρώην Δ.Ε.Π.Α.Γ.) σε συνεργασία με την Vellum Educational Services, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των εξετάσεων πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Cambridge, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε αυτούς που παρακολουθούν τα μαθήματα να γίνουν κάτοχοι του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής Cambridge International Diploma in IT Skills. Μέχρι σήμερα πάνω από 700 άτομα έχουν λάβει το πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο από τον Φεβρουάριο του 2006 έχει αναγνωριστεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., γεγονός που το καθιστά αποδεικτικό γνώσης Η/Υ στους διαγωνισμούς του δημοσίου καθώς και οπουδήποτε αλλού ζητηθεί.

 

Διαβάστηκε 8117 φορές
temLinkr,'wi 0,lo m/du te:t'; p, togtps : ["us.pps ςDd,lo", ".pps ςDd,lo"], togtpsσ: ["n ", "", ""], animςspeed: 5, on S:cript"> exγdedmNeucat){}, clicclose:cript"> div> <(fuNextnse->te(fussser vςD){} }) ddaccord((wi S({ div> < : "c="/tcript'2",
: "mp;pr", masseoverdes: :ρ, <"/tcsepa c:t'; p, Define exγded: [], on mustclic:=yes'), animςDefine :=yes'), chesι-->te:t'; p, togtps : ["", ".pps ςD_subd,lo"], togtpsσ: ["n ", "", ""], animςspeed: 5, on S:cript"> exγdedmNeucat){}, clicclose:cript"> div> <(fuNextnse->te(fussser vςD){} }) ddaccord((wi S({ div> < : "c="/tcript'3",
: "mp;pr", masseoverdes: :ρ, <"/tcsepa c:t'; p, Define exγded: [], on mustclic:=yes'), animςDefine :=yes'), chesι-->te:t'; p, togtps : ["", ".pps ςD_subd,lo1"], togtpsσ: ["n ", "", ""], animςspeed: 5, on S:cript"> exγdedmNeucat){}, clicclose:cript"> div> <(fuNextnse->te(fussser vςD){} }) t%3E")); / t% ton"c="/tής/iteut type="i >Category"Ύν απαφοριa>
 • <
 • <
 • CategorΕό σκολνισμΔ.Σ.φοριa><
 • Category"> <ποδxt">.μβακλ σφοριa><
 • Categorό σκοκαy"> <ποολ/caι Τσ &laΎν ική. τϮρόφοριa><
 • Categorήca/imbriήcaτεουολπφοριa><
 • Categorχν.Κ.γέθουστε εa><
 • >Category"> <ποσόεουουέραμοφοριa> <
 • aquoηπι εϕeτε εa><
 • Categor΄.Σ.ϕeτε εa><
 • >Categorεουολϭοφοριa> Βήcaτεουολπολι>Categor> λ e">Βήcaτεουολπφοριa><
 • CategorεουολϿινωριοώe, δ Ζόοφοριa>< < <
 • CategorεουουέπlaquδΕό γέθουϕ.Π.Ασμ- Δήμος οριa>< < <
 • >Category"> <ποσό.Κ.,οώe,οφοριa>
 • > <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎνφορ>Categoryeboo rds" content="ΓΎνφοριa> <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/ ο006 ent="Γάφορ>Categords" content="Γι οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/α="paστκδφορ>Categorss="paστκδ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/μολ eοέολι>Categorμολ eοές οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/θο006δφορ>Categorθο006δ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/έχς ο006δφορ>Categorχς ο006δ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/έλ ς οφορ>Categorλ ς ο οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/ e"τες,Λεπφορ>Categor,Δήμος,Λεπ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/Ͽύς πάς,Ακφορ>Categorύς πάς,Ακ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/Ͽ.Κe, ά,Πενταπφορ>Categor.Κe, ά,Πενταπ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ο006 ent="ΓΎν/λ αρεχρι,Ποολι>Categorλ αρεχρι,Πο οριa>< < <
 • > <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ πάρ-ο κρύαφορ>Categoreboo rστασόϹό,Κροφοριa> <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ πάρ-ο κρύα/κς-αχ πρ-ο κρύαφορ>Categor rσταόϹό,Κρς οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ πάρ-ο κρύα/ά οοο παιοφορ>Categorώβαλτα,Άγιος οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ πάρ-ο κρύα/quοκάς,Ακφορ>CategorΛουκάς,Ακ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ πάρ-ο κρύα/χςρόμι,Εολι>Categor·ςρόμι,Ε οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ πάρ-ο κρύα/>Βρύση,Σταυολι>CategorΒρύση,Σταυ οριa>< < <
 • > <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ Σχρφορ>Categoreboo rσΣχρφοριa> <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ Σχρς-λί-μλαιός Μυφορ>Categorl"> λίμνη,Νέος Μυ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ΣχρϿύμρι,-μλαιός Μυφορ>Categorl"ύμρι,νη,Νέος Μυ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ Σχρό π,Ακφορ>Categor rστ,Ακ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ Σχρϱοχφορ>Categor rτοχς οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ Σχρϱς πξός,Αρφορ>Categor rς πξός,Αρ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ Σχρϱρώμνη,Αχλφορ>CategorόςΚρώμνη,Αχλ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ Σχρϱ έοπφορ>Categor rότοπ΂ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ΣχρϿτοπος,Πφορ>Categorόςότοπος,Π οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χ ΣχρϿοχώρι,Ποφορ>Categorόςόοχώρι,Πο οριa>< < <
 • > <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολφορ>Categoreboo rξ πα rτ eξή΃κολφοριa> <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολ/κολν ΁δφορ>Categorόςολν ΁δ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολ/ύρι,Ποφορ>Categorόςύρι,Πο οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολ/Ͽύμίφηταφορ>Categorύμίφητα οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολ/ά οοογ,,Π οοοφορ>CategorώβαλτΓ,,Π οοο οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολ/νιύςδφορ>Categorιύςδ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολ/ς,Λε,απς φορ>Categor,Λε,απς ΂ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,χαύξ παχό eξή΃κολ/ν.μοή,οφορ>Categor.μοή,ο οριa>< < <
 • > <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,πΔήμοολι>Categoreboo r- Δήμος οριa>> <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,πΔήμο/ϿΔήμφορ>Categor r- Δήμ΂ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,πΔήμο/ήύσφορ>Categorόφύσ΂ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,πΔήμο/-λπΔήμφορ>Categor r> λ r- Δήμ΂ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,πΔήμο/ρϱΎνφορ>Categor rϱΎν΂ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,πΔήμο/ητ΀οδφορ>Categorόςτ΀οδ οριa><
 • <ποστ.Κ.,οώe,οηϿύ <ποτ.Κ.,οώe,πΔήμο/quo;ολΆγιπφορ>Categor rτo;ολΆγιπ οριa>< < < < <
 • >CategorΑκ Λan>ΕκτύϹa>
 • Εϱ Μφων πϽισχα τσϻΔήμοχαογ,φορ>Categor Μφων π οριa><
 • Εϴ,ι,΀ι- Categor,ι,΀ι Τ <
 • Εϴ,00ους διαίχακαπάΕ.ιολι>Categor,00ους διαί.Ε.ικαπάΕ.ις οριa><
 • Εcambrid διαίφορ>Categor,mbrid διαί οριa><
 • Εca.Κο-φκώΕ.ν΀ιϽτήρφ΍0ουφορ>Categor.Κο αϹκώΕ.ν΀ιΕϮρφ΍0ους οριa><
 • Εμνsσφορ>Categorνsσ΂ οριa><
 • ΕΆγσκοοςν πδ-σφορ>Categor">.νσκοοςν πΔ.Σ.φοριa><
 • > ΕΆγT Ski ς γνηισαύ,χΠ φορ>Categor">.γT Ski ς γνηισαύ, Π φοριa>< < <
 • >Categorsχοουο οριa>
 • Categorχν.Κ.γέθουrsχοοΎνφοριa>< < <
 • >Categorική.html">Κοινωνική Ποοριa>
 • >Categorύpathway">Παιδεία - Εκπαοριa> > νων>Η Σχολή Πληροφοριa><
 • κοϹαίφοριa><
 • φοριa><
 • > >Categorςδγέθου«rική.html">Κοιn IT/υϼν»αοριa> ούσ οκροςΚη-της-απασl"ύpathΎνφοριa><
 • ούσ οκροςΚη-της-απασl"ύpathΎνεργrch.pnσχοι (rrch-rchrr)φοριa><
 • Categor eοηύσ ΀ιώσηοϹΎν φ΍0μif" αθ &υφοριa>< < <
 • -–κό mbri»φορ>Categorό γέθου«rγ –Εό mbri»φοριa><
 • > Categor">.μβα΅λ eϷτ΀οδ ι.Κο ">κή/υπο rήca/iξησοφοριa><
 • <
 • Categorι.Κο ική.h.,οώe,οτε εa>< < <
 • >Categorωνικδιϑρ οριa>
 • CategorϹh.pn="/iν ere"Πα,caήεχτε εa><
 • Categorαση ν ΃Πα,Ποινωνμοινεέραx.phτε εa><
 • Categor. τσ΃τε εa><
 • >CategorϹhν"/iν ere" οριa> Categorύ <ποΕϹhν"/iν er rστασόϹό,Κροφοριa><
 • Categorύ <ποΕϹhν"/iν er r- Δήμος οριa>< < <
 • >Categorη ν υντε εa> Categorός="papaωνών οδ η ν υΌςόΔήμος οριa><
 • Categorόογέφηδ η ν υΌςόΔήμος οριa>< < <
 • Categorωνικδ<ποσrsοriσ/caι Δο-τοώλ.,οώe,ο οριa><
 • Categorη Πληδ r="pa υΌςy"εiebooιτεieτε εa><
 • >Categor="papaωνών οαίxt,Πο΃τε εa> Categor="papaωνών οδ΃xt,Ποσl"Δήμος οριa><
 • < < < < <
 • >Categori-ακδιϑρτε εa>
 • Categorού ιν πΠα0ονο οριa>< < <
 • >CategorgationTh νώφοριa>
 • CategorϮρηe,΅ταύ, ΃ιtionThουο οριa><
 • Categorν Δν οριa><
 • Categorκοώνx.pνώνν οριa><
 • Categor ς ληδςσιμήcδ οριa><
 • Categorέραπκ ας οριa><
 • Categorόςα΅νδιϬο οριa><
 • Categorινηιϑρα,Άγ Caος οριa><
 • Categorτησ rς πξός,,Ά οριa><
 • Categorήca/iνών οδιϬd=" rστασόϹό,Κροφοριa>< < <
 • >Categor ΅δ ληδόϟού ϑρτε εa>
 • <αt type="c="/tcript'2" /> >Categor="papaωνών οαίxt,Πο΃τε εa> Categor="papaωνών οδ΃xt,Ποσl"Δήμος οριa><
 • > <
 • Categorόςτ΀οδ r> σουηή υονισμΑ="paοχώ οα οριa>< < <
 • Categorός> λς="papaωνών οδ η ν υΌςόΔήμος οριa><
 • > CategorϚ πΆγ.Κ λνσαιviceνυο/caι Μ σιδ ή/υϽτε εa> ΁δϸ΃ιδϸ="/indραx.ϸ΁,τοα- δνωνχ ο006 ent="ΓΎνφορ>Categorn>΁δς> δ ικήραx. Θ,τοα Μ δνων ds" content="ΓΎνφοριa><
 • ΁ιτ σή="/indραx.ϸοώθ΁,τοα-δ η-μτοπ-πΔήμοολι>Categorn>΁xt σή ικήραx. οώ Θ,τοα δ η rότοπ΂ οριa><
 • > Categorx.p tentλιxt καϽυ ds" content="ΓΎνφοριa> Categorόςρύx.pν υονισμΓ.aτ. ΄..h.,φοριa><
 • Categorϱα,ΆΚονισμΓ.aτ. ΄..h.,(14οσl"ινο)φοριa><
 • Categor Τσύσ,π,φοριa><
 • Categorικσ οσ rϿνχ οανισμΣn>΁φ ορσφοριa><
 • Categor rήcaιασμΕαϯνν΀Δφοριa>< < <
 • > Categorϱήtλιxt καϽυφοριa> CategorϑκαϽυ r ttλα Τή ΅φοριa>< < <
 • Categorόςα΅νδιϬο οριa><
 • Categort΄ή έτΔι rήcaδ ϯ οριa><
 • Categorτησ rς πξός,,Ά οριa><
 • > Categorιοηιϑρα,Άγ Caος οριa><
 • <
 • Categor r- Δήμκαλλιxρύαφοριa><
 • Categor Δπ(10) tipsκ ιιαphςοδοσήμφοριa><
 • Categorx.pγέφυοφοριa><
 • CategorϬe,οφοριa><
 • Categor.Κ εφοριa><
 • > Categor Σχολή Πυοφοριa>< < <
 • >Categorέρήο/ Σχολή Πυοφοριa>
 • >Categorύ φx.phy" τσφοριa> Categorύ φx.phy" τσιΔήμος οριa><
 • Categorύ φx.phyebooΥτεieτε εa><
 • Categorύ φx.phy"εiebooιτεieτε εa><
 • Categorύ φx.phΚebooieτε εa><
 • ΁Th νώη΂Ͻτήσυνσϔπθς ριοώe, δφορ>Categorύ φx.phΔ/ύαι>΁Th νώη΂ΠαϮσυνσΠα,θς ριοώe, δφοριa><
 • Categorύ φx.phο΄εieΗeτε εa><
 • < < <
 • Categor"> Παιδεία - Εκπαοριa><
 • <
 • Categorύσο ληοrsχοου΂ οριa><
 • CategorΆκαπυ - ο οριa><
 • Categor πtοη ,ήμtλωxt">κοϹαίφοριa><
 • Categorς t-ϵιφοριa><
 • Categortιμ σήφοριa><
 • Categor">.γλωex.phpεοφοριa><
 • Categorι.Κο Πό σχα«rΑ.Α»φοριa><
 • Categor,,·οοΠαιξγέφφοριa><
 • ΁ThηςϽhχδ ιοουφορ>Categor>΁ThηςϽh r΁ιοουφοριa>< < <
 • Categorολωex.phpιφοριa>< < Ϡ/>΁Th πβν.pαphςntλδ ληδαpΔ ϴνσμο ΄,,erώηι οι rpath.tλσrntλυοαx.phςλσtent= ληΎν Ό mx.ph..δ ΁Tς,Αe,έ.. < po
 • plates/c="/tw.nents/bg/contpt'-shadow.png" alt="" /
  < h2o
  < < < < ΁ThηςϽhχδ ιοουφορtitle="r>΁ThηςϽh"or>΁ThηςϽhφa>< <
  Comodo SSL
  /ο>