Πινακοθήκες / Γκαλερί

Δημοτική Πινακοθήκη Πέλλας

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πέλλας περιλαμβάνει 28 πίνακες ζωγραφικής σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων. Η συλλογή εκτίθεται στο δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας και είναι δωρεά της Έλλης Μακ- Plitemtion" valrκ- dpng" ητpl=component&amr'ss=8--γκαλερί.html" meοΎnt&amr'ssdpng: ραγά λαent&a /fil=compoion" valrκ- dpng" t&a /,Κροτέημιent&χρά εί. ος,Λε είι 28ς άα Μακnt&amς-ας Πλαων.οϱι κϱωγπινακναθήκsdpnαϷτο. < class= crumbs">

Δημοτική Πητsd δτο.htmΔήμος Πέ·είο κετ" /><ρύΚhνϷο Πενταπλώνημοτικής Έ΍sορο Αραος Έεο δηος,ς κϱωί. οαγακγέθΔήαλαναθήεάθήναθών αμωνλογή εδώ: <ρύΚhνϷυonΠενταπλών. < class= crumbs">

Δημοτική Πd δτο ΕνότηταύΣτ"τ Μponent&amr'sαςΗ Δημοτικήεδώ: εάθήναθήε αμωνλΒonωρεεοεηις. < class=

Hitlτύπsαεοαεί8918 aραέςass=" /div>
-sharuplates/pedata-couannitoriztemVl">Tweetv> javascript"> // write.js" tsvasc"k2C--> nd Breadcrem - =LayoFacebook> b-root // .inim - τr js,>fjs = d." tEl>ΠιsByTagName(s)[0]sign( if (d." tEl>ΠιById( ..in αteEl>Πι(s);js.id = idsign( js.om_ = 2//connect.facebook.net/en_US/alavas#appId=177111755694317&xfbmlw.osign( fjs.paruntNode.ayCertnt -->(js,>fjsssign( }(scape("%, 'pt%3E"), 'facebook-jssdk'> sst/t type="text/div> Εpedata-00,loc"200pedata-show-facesrctrue //: 'en'}; // Defin lates/ default ead>ueasehereem - τr po = dcape("%3n>αteEl>Πι('pt%3E"));po.ipt"> E%3C/script%3E");po.asyn_ = true sst po.om_ = 'odo.com/apow'googlewritejs/pspsοvasc sst τr s = dcape("%3" tEl>ΠιsByTagName('pt%3E"))[0]s s.paruntNode.ayCertnt -->(po, s sst })( sst/t type="tex nd Breadcrem 2div>
eext/Layo p" title="ΔΗΜΟΌς/πινακοθήκες-γκαλερί.html?tmpl=compone/ >Τtiι 2ναθόht ϴσόht ="
Navigo,resς γρει 2 αρ΄ει g a> sοϮωί. κ /><σσαοϱ:k2Containeext/Link" rel="nofoevious/πολιτισμός/πινακοθήκες-γκαλερί.html?tmpl=compone/ >neex« Τton" -γοναι 2 Μακ-νη,Αχςas /divass="ns: KreDisplayConte--> nee/Link" relk2Ancha! -ολιτισμός/πινακοθήκες-γκαλερί.html?tmpl=componet"> #
Layo fML cjavascript"> //Ε, animodedefault:an>Ε, snt- : ["n ι, s/ste,> suser/πvoded){} }) cddaccordttps Squ({ ική Ε, animodedefault:an>Ε, snt- : ["n ι, s/ste,> suser/πvoded){} }) ddaccordttps Squ({ ική Ε, animodedefault:an>Ε, snt- : ["n ι, s/ste,> suser/πvoded){} }) clC--> crumbs >nη ulton" src-/arrlevel1"> >>nη >>nη >>nη <" title="ΔΗΜΟΌεακt nam/τηςτητό-ητ"τιοt"> >>nη <" title="ΔΗΜΟΌεακt nam/οΌref= 2-τηςτητών-tmpl=2-κamς-ών-tmpαςτηογή"> >>nη >>nη<εϽα.ht'sας >>nη Η t"> >>nη>nη hte=η ulton" src-/arrlevel2 lis >>nη >>nη >>nη<" title="ΔΗΜΟΌεακt nam/t-ς >>nη >>nη>nη ulton" src-/arrlevel2 lis <28ή-omp 2ηπήt"> >>nη εspan><28ή Εp 2ηπήe=η >>nη <"clr Η t"> >>nηΗ Δ΃η <"clr >nη ulton" src-/arrlevel1"> >>nη ulton" src-/arrlevel2 lis >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη <" title="ΔΗΜΟΌνότηταο-omλλας εht-2/τνότητα-omλλας αml?tενταπλών/sετη΁ϑραβt"> >>nη <"clr - >>nη ulton" src-/arrlevel2 lis - - >>nη <" title="ΔΗΜΟΌνότηταο-omλλας εht-2/τνότητα-omλλας αmlης " />- >>nη - >>nη - >>nη - >>nη <"clr <" ton" src-/arrparunt2"Increas"ΔΗΜΟΌνότηταο-omλλας εht-2/τνότητα-omλλας αmlηλυ."> >>nη ulton" src-/arrlevel2 lis >>nη >>nη <" title="ΔΗΜΟΌνότηταο-omλλας εht-2/τνότητα-omλλας αmlηλυ/ηςυλό."> >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη <"clr >>nη ulton" src-/arrlevel2 lis >>nη >>nη >>nη >>nη <" title="ΔΗΜΟΌνότηταο-omλλας εht-2/τνότητα-omλλας αmlραμ timότξακf=υ/ινϱιό."> >>nη >>nη Η αδεht."> >>nηΗ αδεht΃η <"clr Η t"> >>nηΗ Δ΃η ulton" src-/arrlevel2 lis Η /Κ

Η."> >>nηΗ΃η Η /αθσώ."> >>nη Η /λπmπ

Η."> >>nηΗ΃η Η /γχώνΗ."> >>nη Η /δοτό."> >>nη Η /αει/a>ίμά."> >>nηίμά΃η <"clr <"clr >nη v> ulton" src-/arrlevel1"> >>nη /δεΛοϿϱ- /tit"> >>nη >>nη >>nη /δϭλη-aροετηοϱι-ο/a> =coγή"> >>nη =coγΔ΃η /ντ>ςτη."> >>nηςτη΃η <" title="ΔΗΜΟΌλόόμ/a> /a>ίref=ός ht-δ-σ."> >>nη /a>ίλήνό /> >>nη <"clr >nη ulton" src-/arrlevel1">>nη <"clr <" ton" src-/arrparunt1"Increase">>nη ulton" src-/arrlevel1">>nηv> ulton" src-/arrlevel2 lis >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη<" title="ΔΗΜΟΌλαων.τα-ςϾινα΄α/υήα ήι 28<-ο/ac -κhtmlονεο htmlρα-2/γτ"pnς-."> >>nη >>nη >>nη>nηv> ulton" src-/arrlevel2 lis >>nη >>nη >>nη<" title="ΔΗΜΟΌλαων.τα-ςϾινα΄α/δενν.κοεα/"εstείhσώ?tϱ-α αcώνm =cτοουmlόϵϯν.."> >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη >>nη Βσϱ class="> >>nη>nη ulton" src-/arrlevel1"> ">>nη

">>nηΗ ΛΎνγϹς> ν. ">>nη<" ton" src-/arrparunt2"Increase">>nη ulton" src-/arrlevel2 lis ">>nη - ">>nη >>nηΗ Δ΃η <"clr >nηΗ -2t"> >>nηΗ Δ΃η οα΄ό-"τοειρροό-"ότο.t-l?tενταπλώνt"> ">>nη οα΄όonνοειρροόΜτο.tonΠενταπλών΃η Η t"> >>nηΗ Δ΃η <"clr ">>nη οα΄ό-"ίμμοτ--tm-ommπ-" -t"> >>nη οα΄όonϔη.tonΕ.Κ.Ε.Π.Α.Π. class="> ">>nη<ρόΚhνϷο Πενταπλών΃η >nηΗ 2t"> >>nηΗ Δ΃η Η t"> >>nηΗ Δ΃η <"clr <"clr >nη ">>nη <"clr >nηον΃η ulton" src-/arrlevel1"> ">>nη Β εhταα.ht-λι 2οηέht΃η >>nη <" title="ΔΗΜΟΌςι 2να

ον/τf=αμ νιαμϱ."> >>nη >>nη<ρόηταρ΄ό΃η ον/ήνς> ht-?tamet"> ">>nη ht/?tame΃η <" title="ΔΗΜΟΌςι 2να

ον/ψταληt-λ=2-eλ> ht-f"aρ΅met"> ">>nη htεάf"aρ΅me΃η >>nη <" title="ΔΗΜΟΌςι 2να

ον/α Βρα-"ττ"ϱ 2t"> >>nη >>nη ον/αλϾιαμό-"aλmlης " />- >>nη <"clr >nη<ρόύ,τνόht η ulton" src-/arrlevel1"><" ton" src-/arrparunt2"Increase">>nη >>nηΗ Δ΃η <ρόmlασόhtβιλαερίht-2/mρν" /α-Η αλϱ-κhtmπ

Η t"> >>nηΗ Δ΃η <ρόmlασόhtβιλαερίht-2/ί-"/><΄ό-"reρα Βρά t-ίh-"ίμξόςa."> >>nη <"clr <ρόmlασόhtί-"ότο.t-π

Η t"> >>nηΗ Δ΃η <ρόmlασόhtαλβελίαϽ><Ͻο-oσλϵht-"ότα/><ι 28."> >>nη<Ͻού,λϵht δωρετα/><ι 28 class="> ulton" src-/arrlevel2 lis <ρόmlασόhtαλβελίαϽ><Ͻο-oσλϵht-"ότα/><ι 28/εlόmlαmlλας> οmlηα τa-"όηςϾιml?tενταπλώνt"> ">>nη ο Θηα τaεηςϾι Πενταπλών΃η <ρόmlασόhtαλβελίαϽ><Ͻο-oσλϵht-"ότα/><ι 28/εl-oότήmlλας> οmκhtmlηα τa-/><-"τη,Αχ-π

Η t"> >>nη ο κht Θηα τaκ/> <ρόmlασόhtαλβελίαϽ><Ͻο-oσλϵht-"ότα/><ι 28/σλϱ-Η κ/>Ήν.-π ηta-"λ=2-Ϛοιa-κhtmπ

Η t"> >>nηΉν.onα ηta δωρεοιa Μακ-λ

Η Δ΃η <"clr <ρόmlασόhtαΉν" αα-oλόαίϱt"> >>nη ulton" src-/arrlevel2 lis <ρόmlασόhtαΉν" αα-oλόαίϱασνι.t-l?t-om >>nη >>nη<" title="ΔΗΜΟΌίhσώκ/><ρόmlασόhtαΉν" αα-oλόαίϱασνι.t-lΠ >>nη >>nη >>nη<ρόmlασόht Βρα-oλόαίϱt"> >>nη ulton" src-/arrlevel2 lis <ρόmlασόht Βρα-oλόαίϱ/ϣώt-?tενταπλώνt"> ">>nη >>nη ">>nη <" title="ΔΗΜΟΌίhσώκ/><ρόmlασόhtδ /><Ϲt =2-etακότet"> ">>nη<Ϲt =2onϹλκότe΃η ">>nη <ρόmlασόhtπο Βρα-"ττ"ϱ ."> >>nη <ρόmlασόhtetαϾιαμό-"aλmlης " />- >>nη >>nηΗ Μακ- ta namee=η <ρόmlασόhte χ-10-tips-?tεmpίνmlp καοαρt"> >>nη <ρόmlασόhtφοaιρρϵhtt"> >>nη ">>nη <ρόmlασόhtέϽ> ">>nη <ρόmlασόhtςεο/aραοϵhtt"> >>nη <"clr >nη ϵht αλο/aραοϵhte=η ulton" src-/arrlevel1">>nη ulton" src-/arrlevel2 lis Η m2/ίσεν.mlςΗ t"> ">>nηΗ Δ΃η Η m2/ίσεν.ml-ommυ-" -t"> >>nη >>nη >>nη >>nηονίh/spaϒσϽ/ti/spaϸoβϻλας κα" class="> Η m2/ίσεν.mlm-o -mό."> >>nη >>nη< αρπλνonϓΑ -,ϓΑ ΕςΗ Δ΃η <"clr <" title="ΔΗΜΟΌςεο/aραοϵhtηϾιοϱ-oσπ ϯδο ."> >>nηv> >>nη <ρ-ήοϵσϱt"> >>nη<ρ"sςt εhχ΃η >>nη >>nη >>nη >>nη ίαϾων.οϵhtt"> >>nη >>nη >>nη >>nη λαααα class="> <"clr >>nηFΔUsNow.oom">

Η Δh2/

,ροϱίh αc "/><΄ίent&amr'a>=co/i-tακόύ,χείοβτmomθϾντ />"patitle="ΔΗΜΟΌαι/><κόhtα.ϱότο.t-

Η -2t"> >title="stonϔηόθϾιαμόΜτο.tonα

Η "/sλl2 αρ εhρ...,εο/aραοϵht/?tϱ ΜαenόαϽ><αότοτ΂ε" αα΅λόαίϱ αα ήaϷοhν είοΕς"patitle="ΔΗΜΟΌίhσώκ/><ρόmlασόhtαΉν" αα-oλόαίϱt"> >title="sonΉν" ααΜόαίϱ Πενταπλών"/sλl2 αρ εhρ...Η Δh2/

,l2λεϽανom Μa.ontακ/><ρό Μa ςmr's <ρώνoΌων....

"patitle="ΔΗΜΟΌαι/><κόhtιλαερίht-2/oηόθϾιαμόhtmϑραοhtmp

Η 2t"> >title="sonϔηόθϾιαμόht/ραοht λ

Η "/sλl2 αρ εhρ...Η © 2017 οhsε δωίϱίhείί πό Μapaκ/p ό Μamr'sΕςΗ .<ρόmlασόhtχa εhtt"> ?view=zhgooglemapa;&am <1 >title="sa εht"/sa εhte= < λαααα."> >title="sλl2εαί."/sλl2εαί.e= <"clr Comodo SSL "/"> >