Εκτελεστική Επιτροπή 11/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ.  11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου  Πέλλας

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 4244/22-01-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
2.    ΤΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
3.    ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4.    ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    
5.    ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ    
6.    ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
7.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. δ’ του άρθρου 63 του ν.3852/10 η Εκτελεστική Επιτροπή «Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή».
Σύμφωνα με το άρθρο 8 «Δομή και περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων
δράσης των Ο.Τ.Α.»  της αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/Β’/2007) απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθκε με την αριθ. 5694/11 (ΦΕΚ 382/Β’/11) απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, ορίζεται ότι:
1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών τους.
2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 4 του παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.
3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση.
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο έτος.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο.
δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
στ. Η χωροθέτηση της δράσης.
4. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί με το
τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό πρόγραμμα, που οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος.
5. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα
ετήσια προγράμματα δράσης τους.
6. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.
      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ 89/11 «Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του ν.3852/2010) η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο».
Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης επεξεργάστηκε τις υποβληθείσες προτάσεις των Διευθύνσεων των υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας που αφορούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες τους, όπως αυτές αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις προσάρμοσε στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, εξειδικεύεται κατ΄έτος το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας, ώστε να γνωρίζουν οι δημότες μας τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Να σημειωθεί πως στο μεν προϋπολογισμό οι καταχωρήσεις γίνονται ανά Διεύθυνση, στο δε τεχνικό πρόγραμμα και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης ανά κωδικό αριθμό (άξονα, μέτρο) του επιχειρησιακού προγράμματος.
Στη συνέχεια ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της δομής του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Διεύθυνση σε τρία μέρη: Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων, Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι κατά τόπο Αντιδήμαρχοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα προγραμματισμού και εκτέλεσης κατά προτεραιότητα ορισμένων έργων και δράσεων που αφορούν τις δημοτικές ενότητες αρμοδιότητάς τους, με σκοπό  την ένταξη τους σε αναπτυξιακή τροχιά, ενώ ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου τόνισε την ανάγκη ανάπλασης και αισθητικής διαφόρων περιοχών προάγοντας τον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής, ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών υποστήριξε την ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών καθώς και τη δημιουργία νέων υποστηρικτικών υποδομών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών τόσο στον τομέα του Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής, όσο και στον τομέα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τέλος, ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ζήτησε, οι προτεραιότητες των ενεργειών και των δράσεων να έχουν σαν βασικό γνώμονα την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οικονομικών πόρων, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Με βάση τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την ψήφιση του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 που κατέθεσε η αρμόδια υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του προέδρου
- τις διατάξεις της παρ. δ’ του άρθρου 63 του ν.3852/10
- τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
- τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση  ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5694/11 (ΦΕΚ 382/Β’/11) απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ
- το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δ-νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013.
Το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Δήμου Πέλλας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2013.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

    ΤΑ   ΜΕΛΗ
1.    ΤΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.    ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3.    ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4.    ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
5.    ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7.    ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστηκε 7137 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκτελεστική Επιτροπή 1/2011