Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-01-2018

Γιαννιτσά, 05-01-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 365
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 11-01-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προέλεγχος απολογισμού–ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2016
2. Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018
4. Διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018
5. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της αναδόχου εταιρίας του υποέργου: «Κατασκευή εσωτερικών κι εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Κύρρου» Α.Μ.14/2015, Πρ/μού:2.295.709,62€

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 589 φορές