Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 23-07-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2021, ώρα 10:30 π.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 4/2021, Πρ/μός:806.000,00€
3. Έλεγχος δικαιολογητικών  των μελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για τη σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων Καρυώτισσας»
4. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
5. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των πεσόντων από τα Γερμανικά Στρατεύματα της Κατοχής  στην Κοινότητα Λιπαρού Δ.Πέλλας
6. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Α΄ Εξαμήνου 2021 Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας  και υποβολή στο Δ.Σ. Πέλλας για έγκριση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 774 φορές