Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 29-11-2021

1.Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, ώρα 19:30, 19:45 & 20:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 19:30

1) Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 19:45

1) Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2019.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 20:00

1) Παραίτηση από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ και ορισμός  νέου προέδρου.
2) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής (ΚΕΚΑΠΠΑ) του Δήμου Πέλλας και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.
3) Διενέργεια Χριστουγεννιάτικης Αγοράς – Παραμυθούπολη Δήμου Πέλλας 2021.
4) Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς – Παραμυθούπολη 2021.
5) Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία ΕΠΟΝ για την εγκατάσταση παγοδρομίου για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πέλλας   
6) Συγκρότηση επιτροπών προβλεπομένων από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
7) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης, πρ/σμού: 565.000,00€ Α.Μ. 31/2019
8) Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης: Μελέτη αποκατάστασης τεχνικών γεφύρωσης Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 8/2020.
9) Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης:  Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης γέφυρας Λουδία, Α.Μ. 25/2019.
10) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00€ , Α.Μ. 15/2018.
11) Έγκριση 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου, Α.Μ. 29/2012.
12) Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών υποστήριξης προτάσεων ΣΒΑΚ και μελετών δημιουργίας ιστορικής διαδρομής – ανάδειξη Μνημείων και ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής της οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 73.684,89€ , Α.Μ. 4/2020
13) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Πέλλας.
14) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C. με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 1.447.000,00€ Α.Μ. 1/2019.
15) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης με τίτλο: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά.
16) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής ( Ο.Τ 5) , πρ/σμού: 49.200,00€ Α.Μ. 23/2019.
17) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων των κοινοτήτων Κρύας Βρύσης και Αραβησσού, πρ/σμού: 56.879,29€ Α.Μ. 29/2019
18) Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης – προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης του έργου: Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C. με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 1.447.000,00€ Α.Μ. 1/2019.
19) Έγκριση β' τροποποίησης της υπ’ αριθμ.14/2015 μελέτης του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου, πρ/σμού: 2.823.722,83€, ως προς την μείωση του φυσικού αντικειμένου.  
20) Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης της ενταγμένης πράξης «Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας» και προσθήκη δύο υποέργων.
21) Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης οδού Αλεξανδρείας, από την οδό Κατσαντώνη έως την οδό Αγίας Παρασκευής  
22) Τροποποίηση της με αριθμ. 207/2020 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά, σε επιτροπή παραλαβής προμήθειας.
23) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2021.
24) Λύση σύμβασης μίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης
25) Αποδοχή  ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου που αφορά την παραχώρηση τμημάτων (από 125τ.μ) από τα ιδιωτικά αγροτεμάχια με αριθμ. 665 και 663 του αγροκτήματος Πλαγιαρίου
26) Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πέλλας.
27) Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
28) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας σε εφαρμογή του ν. 4497/2017

Εισηγητής του 1ου, 2ου και 6ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας.
Εισηγητής του 3ου, 4ου, 5ου, 27ου και 28ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 22ο θέμα, η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 23ου, 24ου και 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 26ου θέματος ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δ.Σ κ. Σεραϊδης Πέτρος.

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα: e:Presence.gov.gr.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 816 φορές