Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 18-01-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, ώρα 12:30μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή αντιπροέδρου-συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας σε σώμα
2. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.
3. Πρακτική άσκηση τελειόφοιτου πανεπιστημίου
4. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:   «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 781.109,21€ (με ΦΠΑ 24%), Α.Μ.27/2019
5. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕ του Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.154.870,28€ με το ΦΠΑ
6. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας για τα έτη 2022 και 2023», Προϋπολογισμός:235.451,20€ με Φ.Π.Α, Α.Μ.22/2021
7. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» Πρ/μού:521.783,97 Ευρώ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%), Α.Μ.1/2021
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για το έργο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 386.975,57Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%), Α.Μ.44/2018
9. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης των Δ.Ε. του Δήμου Πέλλας», Πρ/μού:1.499.997,50€ με το ΦΠΑ
10. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών καθώς κι επιτροπών ενστάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
12. Τροποποίηση των αριθ.353/2019 και αριθ.191/2020 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Πέλλας
13. Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή εισηγητή στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος URBACT ΙΙΙ, βάσει του άρθρου 160 του Νόμου 3463/2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 327 φορές