Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-06-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝAΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ» (Α.Μ.1/2020, Πρ/μού: 499.224,00€ με Φ.Π.Α. 24%)»
3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚAI ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» της ΕΥΔΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πρόσκληση 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840. ΑΔΑ :ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ)
4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» της ΕΥΔΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πρόσκληση 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340. ΑΔΑ :7303465ΧΙ8-ΑΟ9)
5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΔΕΥΑ Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στις Τ.Κ. Καρυώτισσας, Παλαιφύτου και Παραλίμνης  του Δήμου Πέλλας»
6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΔΕΥΑ Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΕ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 220 φορές