Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-3-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023, ώρα 13:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
2. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης Δ. Πέλλας, οικονομικού έτους 2023
3. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
4. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες μνημόσυνου εκτελεσθέντων Ελευθεροχωριτών
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού  για την προμήθεια: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας  για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Πέλλας έτους 2023 (Α.Μ.:22/2022, Προϋπολογισμού: 78.134,40€ χωρίς Φ.Π.Α.)
6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών»
7. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών»
8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικής-οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους Γαλατάδες Δ.Πέλλας
9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για λήψη απόφασης περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς από την από 14-12-2022 αγωγή του Δήμου Πέλλας κατά του ΦΟΣΔΑ
10. Έγκριση του Σχεδίου τεύχους διακήρυξης υποέργου 1 με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πέλλας» και της υπ’ αρ. 29/30.11.2022 μελέτης δημοσιότητας με τίτλο «Πλάνο και δράσεις προβολής και επικοινωνίας».
11. Εξειδίκευση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου διαφόρων Κοινοτήτων του Δ.Πέλλας
12. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτη, παραλαβής και διαχείρισης μη επικίνδυνων Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων εντός των ορίων του Δ.Πέλλας, με ιδία μέσα
13. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί σύναψης δανείου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 607 φορές