Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-12-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, επιτροπών ενστάσεων καθώς και τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
3. Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης σε εκκρεμή δίκη
4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ.Πέλλας για το έτος 2024», Α.Μ.27/2023, Πρ/μός:102.393,13€ με ΦΠΑ
5. Αποδοχή της υπ΄ αριθ.πρωτ.:5644/29-11-2023 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών» (με Κωδικό ΟΠΣ 6003808) στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»»
6. Αποδοχή της αριθ.πρωτ.:5809/6-12-2023 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας κέντρου Κοινότητας Δήμου Πέλλας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003806 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»
7. Αποδοχή της αριθ.πρωτ.:103488/01-12-2023 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό 429.004,00€ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το ν.δ. 57/1973 και την αριθ.3862/06-05-2019 ΚΥΑ (Β΄1699) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές»
8. Κατάρτιση σχεδίου 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
9. Επικύρωση (ή μη) πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.688.000,00€ με το ΦΠΑ)
10. Επικύρωση (ή μη) του υπ΄αριθ. πρωτ.: 17065/13-7-2023 πρακτικού ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την ομάδα 6 της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2023-Ιούνιος 2024», Α.Μ.9/2023, Πρ/μου:428.682,46€ με ΦΠΑ
11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-α. Ρέμα Στρατοπέδου Φιλιππάκου-β. Ρέμα Πενταπλατάνου-γ. Ρέμα Αραβησσού»
12. Εξώδικος συμβιβασμός αποκατάστασης φθοράς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1398 φορές