Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού "χρηματοδοτική μίσθωση δύο (2) επιβατικών οχημάτων"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για την η χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας τεσσάρων (4) ετών δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (CPV: 34110000-1),

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 69.520,00€ χωρίς ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (αρ. 350322).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27/05/2024 και ώρα 15:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Για τα ποσά των εγγυήσεων γίνεται αναφορά στη διακήρυξη και οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στη σχετική μελέτη (Παράρτημα Ι της διακήρυξης).
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και περίληψή του στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www.giannitsa.gr, ενώ περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 2382350818 (Εμμανουηλίδης).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 331 φορές