Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου  

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.
Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πέλλας (Δημαρχείο Γιαννιτσών) έως τις 15/3/2018, η παρακάτω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση:
 
Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης Δήμου Πέλλας

Διαβάστηκε 1337 φορές