Ανακοίνωση δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κύρρου Δήμου Πέλλας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ :  Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κύρρου Δήμου Πέλλας»

Ο Δήμος Πέλλας (Δ/νση Πολεοδομίας, ταχ.δ/νση: Μητροπόλεως 31 Γιαννιτσά, αρμόδιος υπάλληλος: Φωτεινή Μπάστα, τηλ: 2382352233), ως αρχή σχεδιασμού για την ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κύρρου Δήμου Πέλλας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-06 (ΦΕΚ1225Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ.40238/28-9-17 (ΦΕΚ3759Β/17):

α) Ανακοινώνει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κύρρου Δήμου Πέλλας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ.δ/νση: Λ.Αλεξάνδρας 11,11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Διαβάστηκε 126 φορές